Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56/14.02.2003 за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите.

Проектът на наредба предвижда транспониране на Директива (ЕС) 2016/882 на Комисията от 1 юни 2016 година за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на езиковите изисквания:

1. С Директива (ЕС) 2016/882 на Комисията от 1 юни 2016 година за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на езиковите изисквания се изменя Приложение ІV към Директива 2007/59/ЕО. Промяната е свързана с изискванията за владеене на език на ниво B1 от влаковите машинисти управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността и по специално тези извършващи преминаване или достигане до граничната гара в съседна държава-членка.

2. Промяната на Приложение № 8 от Наредба № 56 е свързана с необходимостта от еднозначно тълкуване и прилагане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/882 и по специално възможностите за дерогации под определени условия. Като условие за даваните дерогации за притежаване на ниво В1 от машинистите, се въвеждат достатъчни мерки, които да осигурят комуникацията между съответните машинисти и персонала на управителя на инфраструктурата в рутинни, влошени и аварийни условия, с цел да се избегне евентуално отрицателно въздействие върху безопасността на железопътната система.

Промяната в Приложение № 8 от Наредба № 56 включва пълната замяна на съществуващия текст с този на Приложението на Директивата.

Проектът на наредбата е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г., попр., бр. 59 от 2003 г., изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г., бр. 85 от 2012 г., доп., бр. 3 от 2013 г., изм. и доп., бр. 76 от 2015 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Даниел Неделков - Главен директор, Главна дирекция "Железопътна инспекция",
тел.: 02/ 9409 511, 
факс: 02/ 987 67 69, 
e-mail: dnedelkov@mtitc.government.bg

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Microsoft Office document icon Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите68 KB
Файл Становища и предложения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите11.84 KB