Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Във връзка с изпълнението на разпоредбата на § 8, ал. 1 - 4 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.) и създаването на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт е необходимо да се направят и съответните промени в Наредба № 59 19.09.2007 г., като наименованието на разследващия орган – специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е необходимо да се замени с  наименованието на новосъздадената структура - Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.    

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт се изменят и следните подзаконови нормативни актове, издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

  1. Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия;
  2. Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства;
  3. Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България;
  4. Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България;
  5. Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях;
  6. Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища;
  7. Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори.

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

В резултат от приемането на акта Наредба № 59 ще бъде приведена в съответствие с разпоредбите на Закона за железопътния транспорт, което ще допринесе за развитието и усъвършенстването на безопасността на железопътния транспорт.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти:

  1. не изисква финансови или други средства, необходими за прилагането ѝ;
  2. не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз.   

Проектът на наредбата е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Постъпилите предложения в рамките на общественото обсъждане на проекта са отразени в таблица с мотиви за тяхното приемане или отхвърляне, която прилагаме към доклада.

Лице за контакт:

Бисер Петров - държавен експерт в дирекция „Правна“, МТИТС,
тел.: 02 9409470,
ел. поща: bpetrov@mtitc.government.bg