Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.)(Наредба № 60)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.)(Наредба № 60)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С проекта на наредба се изменят и допълват алтернативните изисквания за индивидуално одобряване на нови превозни средства, определени в приложение № 10, допълнение № 3 от Наредба № 60.

С проекта се предвижда за целите на индивидуалното одобряване на нови превозни средства определянето на алтернативни технически изисквания по отношение на емисиите от леки превозни средства, резервоарите за гориво и електромагнитната съвместимост, с които да се осигури ниво на безопасност за движението по пътищата и опазване на околната среда, което е равностойно до степен, практически възможна, на нивото, осигурявано от регулаторните актове за ЕО одобряване на типа на превозни средства.

Към момента изискванията за индивидуално одобряване на нови превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства са изцяло приравнени с изискванията за ЕО одобряване на типа на превозни средства, но практиката показва, че това приравняване създава ненужни тежести и загуби особено за малките производители на превозни средства. С цел избягване на установеното негативно въздействие върху малките производители на превозни средства, с проекта на наредба се предвижда за определяне на емисиите от леки превозни средства да се провежда изпитване от тип I в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, като се използват коефициентите на влошаване, посочени в точка 1.4 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 692/2008, а за приложими гранични стойности – се използват посочените в таблица 1 и таблица 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007. По този начин за целите на индивидуалното одобряване на нови превозни средство по отношение на емисиите от леки превозни средства ще се определят алтернативни изисквания, с които ще се осигури ниво на опазване на околната среда до степен, която е практически възможна, без да се създават ненужни тежести и загуби за производителите на превозни средства.

Във връзка с непрекъснато увеличаващия се брой на превозните средства, които използват алтернативни горива за задвижване, като втечнен нефтен газ (ВНГ) и сгъстен природен газ (СПГ), както и на хибридните електрически и изцяло електрическите превозни средства, в проекта на наредба се определят изисквания към резервоарите за ВНГ и СПГ и електромагнитната съвместимост, с което се цели повишаване нивото на безопасност за движението по пътищата.

С проекта на наредба в националното законодателство не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз.

След приемането на проекта на наредба няма да бъдат необходими допълнителни финансови и други средства за неговото прилагане.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Лице за контакти:

Ивайло Славейков - Директор на дирекция ППС, ИА" Автомобилна администрация",
e-mail: islaveikov@rta.government.bg