Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2001 за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мотиви

Приложено, представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 32, 53 и 62 от 2006 г., бр. 44 от 2010 г. и бр. 83 от 2012 г.), наричана по-нататък за краткост „Наредба № 7”.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 се цели привеждане в изпълнение изискванията на допълнението на глава VI-та от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS), което е прието с Резолюция MSC.380(94) от 21 ноември 2014 г. от Международната морска организация (ИМО) и влиза в сила на 1 юли 2016 г. С цел еднообразно прилагане на тези изисквания Комитетът по морска безопасност на ИМО издаде Ръководство относно потвърденото брутно тегло на контейнерите, в които се превозват товари, разпространено между държавите, страни по конвенцията, с циркулярно писмо MSC.1/Circ.1475 от 9 юни 2014 г. Ръководството съдържа препоръки за измерването и потвърждаването на брутното теглото на пълни контейнери, преди тяхното натоварване на кораба, както и за свързаните с това дейности. В ръководството се очертават и свързаните с тази дейност права и задължения на лицата, участващи в превоза по море и в обработването в пристанищата на контейнери.

Проектът на наредба предвижда в Наредба № 7 да се създаде нов раздел VIIа „Правила за приемане, обработка и товарене на контейнери”. Предложените допълнения имат за цел да осигурят безопасността на човешкия живот на море, на лицата, участващи в товарни операции и на превозваните товари, като уредят измерването и определянето на потвърденото брутно тегло на пълните контейнери преди началото на товарните операции.

Разпоредбите в раздела следват логическата последователност на препоръките в Ръководството на ИМО и предвиждат задължения за изпращачите, превозвачите и пристанищните оператори във връзка с определяне на потвърденото брутно тегло на контейнерите, както и начините за представяне на документа, потвърждаващ теглото на пълен контейнер. Регламентират се методите за измерване масата на пълни контейнери и се предвижда забрана за натоварване на контейнер, който не е измерен и няма потвърдено брутно тегло или чието тегло надвишава отбелязаното максимално допустимо брутно тегло. Урежда се също въпросът за вида на средствата за измерване и техния клас на точност, като се предвижда същите да са съобразени с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с ПМС № 114 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм., бр. 1 и 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 се създава и ново приложение към нормативния акт, с което се въвежда образец на документа, потвърждаващ теглото на пълен контейнер.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 се прави изменение в разпоредбата на чл. 35, ал. 1, с цел същата да бъде съобразена с променените нормативни изисквания относно съгласуването от страна на Изпълнителна агенция „Морска администрация” на технологичните карти (картите за типов технологичен процес), въведени с приемането на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г.).

Промените, предлагани с § 3 от проекта на наредба относно изменение на чл. 60, ал. 8 от Наредба № 7 и с Допълнителната разпоредба – § 6 от проекта на наредба, произлизат от необходимостта да се отразят промените в наименованията на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация” в Русе и Лом, извършени с влизането в сила на новия Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, приет с ПМС № 106 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г., изм. и доп., бр. 92 от 2015 г.).

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 не се въвежда право на Европейския съюз, поради което не е необходимо изготвяне на таблица за съответствие с нормите на Европейското право.

В изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. Постъпилите в хода на общественото обсъждане становища и предложения са отразени в приложената към този доклад справка.

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г., изм. бр. 53 от 2006 г.,доп. бр. 62 от 2006 г., изм. и доп. бр. 44 от 2010 г. , бр. 83 от 2012 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Любомира Тошкова - старши експерт в дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“ на ИА „ Морска администрация“,
тел.: 02/930 09 21,
е-mail: lyubomira.toshkova@marad.bg