Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Мотивите за предлаганите изменения са следните:

В Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024) в България (Програмата) е отчетено лошо качество на атмосферен въздух в страната, свързано със значително превишаване на допустимите норми на емисиите от прахови частици в големите градове. Като основна причина за състоянието на въздуха е посочено вредното въздействие на моторните превозни средства, свързано с емисиите им от отработилите газове. В тази връзка е и инициативата на общините в страната да се ограничи движението на моторните превозни средства, които отделят високо количество вредни емисии, в определени части (зони) на населеното място в дните или часовите интервали с пикови стойности на замърсяването на въздуха. Определянето на зоните ще се извършва от кметовете на съответните общини, като при надхвърляне на пределно допустимите концентрации на вредните вещества в атмосферния въздух, пътни превозни средства от екологични групи, определени съгласно Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, ще бъдат ограничавани да се движат в определени териториални зони до достигане на допустимите референтни граници за качество на атмосферния въздух. Подобна мярка вече се прилага в големи европейски градове, като на моторните превозни средства се поставя маркировъчен стикер за екологичната група на моторното превозно средство.

Като мярка за намаляване на вредното въздействие на моторните превозни средства в Програмата е посочено актуализиране на националното законодателство, свързано с качеството и контрола на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, по време на които се проверяват емисии от отработили газове.

С проекта на наредба се предвижда следното:

1. Въвеждане на екологични групи за моторните превозни средства.

1.1. Въвеждат се изисквания за категоризиране на моторните превозни средства от категория М1 и N1 в пет екологични групи (§ 20 от проекта на наредбата) в зависимост от степента на отрицателно въздействие на моторното превозно средство върху околната среда и качеството на атмосферния въздух и в зависимост от:

- екологичната категория на моторното превозно средство (EURO категория) или датата на първа регистрация; и

- резултатите от проверката на съдържанието на въглероден оксид (СО) за моторни превозни средства с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес или от измерването на коефициента на поглъщане на светлината (димност) за моторни превозни средства с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес.

Предвижда се моторните превозни средства, които се задвижват само с електродвигатели, както и тези, задвижвани с водородна горивна клетка, да се категоризират в пета екологична група.

Отчитайки Стратегията на Европа за „чисти горива“, предвид която към алтернативните горива спадат и втечнен-нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), с проекта на наредбата е предложено моторните превозни средства, които са оборудвани с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, да се категоризират към екологична група, като проверките за определянето й да бъдат извършвани при работа на двигателя с ВНГ или СПГ.

1.2. Екологичните групи на моторните превозни средства от категория М1 и N1 следва да бъдат определяни по време на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства или по искане на собственика – за МПС, регистрирани в друга държава или след първоначална регистрация на МПС, като бъдат измерени стойностите на емисиите на СО или димността (§ 13 от проекта на наредбата).

1.3. Валидността на екологичните групи на моторните превозни средства се  предлага да се определя в съответствие с определените срокове за следващ периодичен преглед на съответното моторно превозно средство.  По отношение на моторните превозни средства, преминали проверка на техническото състояние по време на тяхната регистрация/пререгистрация, както и за моторни превозни средства, регистрирани в друга държава, валидността на екологичната им група се предвижда да бъде до датата за преминаване на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, като за тези с чужда регистрация валидността се ограничава до не повече от една година (§ 13 от проекта на наредба).

1.4. С § 14, § 21, § 24 и § 50 от проекта на наредба се въвеждат необходимите документи, които следва да се изискват при прегледа, както и документите, с които след прегледа се удостоверява проверката на емисиите от отработили газове за нуждите на определяне на екологичната група на моторните превозни средства.

Предвиждат се две хипотези по отношение на определянето на екологичните групи, така както е посочено и в т. 1.2. по-горе:

- в първия случай определянето на екологичната група се извършва по време на периодичния преглед за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства, като се предвижда в знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС да има вграден идентификатор, позволяващ четене и запис на информация от голяма дистанция, в това число и информация за екологичната група на моторното превозно средство (§ 32 от проекта на наредба);

- при втория случай, когато техническият преглед на моторното превозно средство е извършен в пунктовете за регистрация или в друга държава, определянето на екологичната група се извършва в съответната категория контролно-технически пункт, по искане на собственика на превозното средство, като се издава знак за определяне на екологична група на моторно превозно средство, който също позволява четене и запис на съдържащата се информация от дистанция.

2. Създаване на условия за автоматично въвеждане в информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС на данните, получени от средствата за измерване (газоанализатор, димомер и стенд за измерване на спирачните сили) при извършените по време на прегледа измервания.

С § 3 и § 4, т. 2 и § 32 от проекта на наредба се въвеждат изисквания към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, като връзката между системата и средствата за измерване следва да бъде защитена. Целта на направеното предложение е повишаване качеството на извършваните технически прегледи чрез предотвратяване на нерегламентирана намеса.

3. Допълване на задълженията на техническите специалисти, които участват в комисия по извършване на технически преглед.

Предвид посочените предложения за промяна на наредбата, посочени в т. 1 и 2, с § 23, § 24 и § 25 от проекта на наредбата са прецизирани задълженията на председателя и члена на комисията, участваща в съответния технически преглед.

4. Въвеждане на ред и условия за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, с които се извършват превози с атракционна цел.

Съгласно чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел, подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. С разпоредбите на § 2, § 14, § 18, § 24 и § 25 се регламентират редът и условията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, с които се извършват превози с атракционна цел. С проекта на наредба са определени отговорностите на комисията, която извършва техническия преглед, както и документите, които се издават след извършването му.

5. Отпада изискването за издаване на удостоверение за техническа изправност с част I и част II, като данните от периодичния преглед ще се отразяват в един документ.

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване е прието да отпадне изискването за издаване на удостоверение за техническа изправност с част I и част II, като данните от прегледа да се отразяват в един документ. Мотивът за мярката е свързан с разпоредбата на Законато за движение по пътищата, в който е посочено, че водачът следва да разполага с документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност, удостоверяващ, че моторното превозно средство, което управлява, и тегленото от него ремарке се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване. Същевременно е налице информационната система за електронно регистриране на прегледите, като данните се обменят между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Министерство на вътрешните работи. Предвид това изпълнението на задължението за преминаване на технически преглед и управлението на ППС, които са технически изправни, може да бъде контролирано от органите, без да е необходимо лицето да носи удостоверение за техническа изправност с част I и част II. В тази връзка с § 4, т. 2, букви „в“ и „г“, § 21, т. 1, 2, 3 и 4, § 24, т. 1, буква „д“, подбукви „аа“, „бб“ и „гг“, букви „е“ и „ж“, т. 2 и 3, § 41, т. 1 и 5 от проекта на наредбата се изпълнява мярката от решението на Министерския съвет.

6. С § 6, т. 5 се въвежда изискване към учебните заведения, които извършват обучение на техническите специалисти, които участват в комисия по извършване на технически преглед, да въвеждат резултатите от проведените изпити в информационната система по чл. 11, ал. 3. С цел намаляване на административната тежест се увеличава и срокът на периодичност на обучението на техническите специалисти.

7. С § 3 се въвежда изискване към лицата, които пускат на пазара и/или в действие газоанализатори, димомери и стендове за измерване на спирачните сили да уведомяват Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за вида на уредите и периодичните проверки на уредите и същите да бъдат отразявани в информационната система по чл. 11, ал. 3 от наредбата. Предложението има за цел гарантиране на оперативна съвместимост на средствата за измерване и информационната система преди вписване на тези средства в списък на средствата за измерване към конкретно разрешение за извършване на периодични прегледи.

Предвижда се Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” да вписва в регистъра по чл. 15, ал. 1 от наредбата посочените в списъците към издадените разрешения за извършване на периодични прегледи газоанализатори, димомери, стендове за измерване на спирачните сили и съответните им съвместими софтуери, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система по чл. 11, ал. 3 от наредбата.

8. С § 4, т. 3 се въвежда изискване контролно-техническите пунктове да бъдат оборудвани с техническо средство, което да може да чете информацията от знака за технически преглед и да позволява ясно и четливо заснемане на VIN/рама на превозното средство на поставената задължителна табела на производителя и на километропоказателя, и прилагане на цифрово графични изображения към протокола от съответния преглед. С техническото средство ще бъде възможно прочитане на данните от знака за технически преглед от разстояние.

9. Измененията с § 5 имат за цел формулиране и изчерпателно посочване на документите, които са необходими за доказване на необходимата степен на образование и специалност за лицата, които ще бъдат определени за технически специалисти за извършване на технически прегледи.

10. С § 51 са определени сроковете за влизане в сила на отделните разпоредби. Предвидено е наредбата да влезе в сила два месеца след обнародването й в „Държавен вестник“ с оглед създаване на организация за прилагането, като разпоредбите, касаещи издаването на новите стикери и удостоверения за техническа изправност относно екологичните категории, влизат в сила 9 месеца след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“ с оглед изработването и доставянето на тези документи в контролно техническите пунктове, а разпоредбите относно осигуряване на връзка между информационната система на ИААА и контролно измервателните уреди влизат в сила 12 месеца след обнародване на наредбата в „Държавен вестник“ с оглед предоставяне възможност на фирмите, произвеждащи това оборудване, на приведат софтуерите на уредите в съответствие с изискванията на наредбата.

11. В § 52 са въведени задължения, лицата получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, като е предвидено служебно прекратяване на достъпа до информационната система на ИААА за лицата, които не са изпълнили тези задължения, до отстраняване на несъответствията.

Проектът на наредба беше  публикуван за повторно публично обсъждане за срок от 14 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. По-краткият срок за обществено обсъждане се обуславя от това, че:

- с проектът се постига напредък по изпълнение на една от мерките в изпълнение на Решение на Съда на Европейския Съюз от 5 април 2017 г. по дело С-488/15 (ФПЧ10) срещу Република България за неспазване от България на нормите за качество на атмосферния въздух. Мярката е свързана с категоризация на моторните превозни средства в екологични групи, в зависимост от отделяните от тях емисиите на вредни вещества.

- проектът на наредба е бил вече публикуван за обществено обсъждане за 30 дни. Поради големия обществен интерес и направените бележки по време публичното обсъждане относно екологичните групи на МПС бяха направени изменения на първоначално публикувания проект, което наложи повторното му публикуване за обществено обсъждане. Резултатите от проведеното обществено обсъждане и становищата, постъпили в хода на съгласуването на проекта, са отразени в справка, приложена към настоящия проект. Проектът на наредба е съгласуван с министъра на вътрешните работи.

 

Лице за контакт:

Катерина Синапова - Главен експерт в дирекция ППС, ИААА,
тел.: 02 930 88 93,
e-mail: ksinapova@rta.government.bg