Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба № 16)

Проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба № 16)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

I. Причини, които налагат разработването на НИД на Наредба №16:

Контролът върху ефективността на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензинови пари (УБП), се упражнява чрез проверки от председателя на Българския институт по метрология (БИМ) или от оправомощени от него юридически лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система по качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17 020.

При извършване на анализ на действащата нормативна уредба при оправомощаването на юридическите лица, от страна на правителството бяха установени проблеми и бяха одобрени мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, както следва:

1. Режимът по оправомощаване на лица за проверка на ефективността на системите за улавяне на бензинови пари, съответстващи на Етап II на УБП е предвиден в чл.30к, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), но редът, начинът и изискванията за оправомощаване са уредени в Наредба № 16 от 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба №16).

2. Разпоредбите на Наредба №16 изискват представяне на документи, които органът следва да събере по служебен път – диплома за придобито образование и свидетелства за калибриране на еталоните и средствата за измерване (в случаите когато се издават от самия орган).

3. За предоставянето на услугата (по т.1), съгласно Приложение № 9 към чл.14ж, т.2 от Наредба №16, се предвижда подаване на декларация, в която се изисква поставяне на печат.

4. Срокът за предоставяне на услугата е определен в противоречие с правилата на чл.57 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), като изключението от тези правила е уредено в чл.14з и следващите от Наредба № 16. Срокът достига до 6 месеца и следва да бъде уреден на ниво закон.

5. Изискването на свидетелство за калибриране, издадено от БИМ, е в противоречие с принципа на комплексно административно обслужване.

Посоченото по-горе наложи изменение и допълнение на действащия ЗЧАВ (обн., ДВ, бр.81 от 15 октомври 2019г.), като в него бяха регламентирани изискванията за оправомощаване и отказ, включително и по-дългият срок (6 месеца) за оправомощаване, тъй като тази услуга технологично не може да се предостави в сроковете по чл.57, ал 4 от АПК. Администрирането на посочените разпоредби в ЗЧАВ наложи отмяна и промяна на определени разпоредби в Наредба №16.

II. Целите, които се поставят:

  • Отмяна и промяна на неактуални разпоредби във връзка с уреждането им на ниво закон;
  • Отпадне изискването за документи, които БИМ следва да събере по служебен път – диплома за придобито образование и свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване (в случаите когато се издават от самия орган);
  • Премахване изискването за полагане на печат към декларация по приложение № 9 от Наредба №16.

Проектът на НИД на Наредба №16 не е свързан с транспониране на европейско законодателство.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на НИД на Наредба №16:

За изпълнението на дейностите по прилагането на предложения проект на акт:

1. Не са необходими финансови и други средства за лицата, задължени да спазват изискванията на Наредба №16;

2. Не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания по бюджетите на Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката, тъй като ще се изпълняват в рамките на приетите бюджети на министерствата за съответната година.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

ІV. Очакваните резултати от прилагането на проекта на НИД на Наредба №16 са:

1. Опростени и приведени в съответствие с АПК услуги за бизнеса в областта на законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух;

2. Намалена административна тежест за бизнеса;

3. Постигната правна яснота, посредством прецизиране на разпоредби, свързани с прилагане на законодателството в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух.

Лице за контакти:

Румяна Райчева - мл. експерт в дирекция "Правна" 
email: rraycheva@mtitc.government.bg