Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мотиви

С проекта на наредба се предлага да се намалят сроковете за издаване на лиценз на Общността и за продължаване на срока на лиценза, както и сроковете за издаване на заверени копия към лиценза на Общността и за издаване на дубликат на лиценза на Общността. Предлага се максималният срок за издаване на лиценз да се намали от 30 на 15 дни, срокът за издаване на заверено копие на лиценза – от 10 на 7 дни, а срокът за издаване на дубликат на лиценза – от 7 на 3 дни. Намалява се и срокът за извършване на проверка за съответствие с изискването за установяване на превозвача на територията на Република България от 7 на 5 дни.

С намаляването на сроковете ще се подобри административното обслужване и ще се намали административната тежест за превозвачите на пътници и товари от една страна, от друга – ще се ограничат възможностите за прилагане на порочни практики. Сроковете са съобразени с минимално необходимото технологично време за разглеждане на заявленията и приложените към тях документи.

Аналогични на гореописаните изменения са предвидени и в Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България по отношение на лиценза за обществен превоз на територията на страната. Също така срокът на лиценза за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България е приведен в съответствие със срока по чл. 8, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, който е 10 години, а не 5, както е определен в момента в наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бяха публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 83 и 85 от 2005 г., бр. 26, 46 и 95 от 2006 г., бр. 36 от 2007 г., бр. 73 от 2008 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 69 и 85 от 2012 г., доп., бр. 41 от 2014 г. и бр. 20 от 2016 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Светлана Чаушева - директор на дирекция "Административно-правно обслужване" ИА АА,
e-mail: schausheva@rta.government.bg 
тел.: 02 930 88 36