Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Наредба за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Правното основание за издаването на Наредба № 40 е чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, в който е предвидено, че превоз на опасни товари на територията на Република България се извършва при спазване на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на наредба за условията и реда за извършване на превоз на опасни товари, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите.

С проекта на наредба се предлагат следните изменения:

Проектът на наредба има за цел въвеждането на изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес (OB L 299, 26.11.2018 г.) (Директива (ЕС) 2018/1846).

С член 1 от Директивата е направено изменение в приложение І, раздел І.1 от Директива 2008/68/ЕО, като е уточнено, че в Приложения А и Б на ADR, приложими към 1 януари 2019 г., думите „договаряща страна“ се заменят с „държава – членка“. Към настоящия момент в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари е предвидено, че терминът „договаряща страна“ в приложения А и Б на ADR трябва да се разбира като „държава – член на Европейския съюз“. В тази връзка е необходимо текстът на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата да бъде приведен в съответствие с цитираното изменение на Директивата, като думите „3 януари 2018 г.“ се заменят с „1 януари 2019 г.“.

Към доклада е изготвена и приложена Таблица за съответствие на Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес с проекта на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари по шосе.

Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

С приемането на проекта на наредба ще се постигне съответствие с правото на Европейския съюз, като с предложените промени ще се въведат изискванията на директивата в цялост.

След приемането на проекта на наредба няма да бъдат необходими финансови и други средства за неговото прилагане.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет, в 14-дневен срок, тъй като има открита процедура за нарушение № 2019/0160>2019/0165 за това, че Република България не е въвела в срок всички изисквания на Директива (ЕС) 2018/1846. Постъпилите в хода на общественото обсъждане становища и предложения са отразени в приложената към този доклад справка.

Лице за контакт:

Катерина Синапова - главен експерт в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02 / 930 88 93,
е-mail: ksinapova@rta.government.bg