Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мотиви

С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2015/559/ЕС на Комисията от 9 април 2015 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване. За целите на Директива 96/98/ЕО международните конвенции и стандарти за изпитване трябва да се прилагат в тяхната актуализирана версия. Редица изменения на международните конвенции и приложимите стандарти за изпитване влязоха в сила след приемането на последния акт за изменение на Директива 96/98/ЕО от 18 юли 2014 година. Тези изменения са включени в Директива Директива 2015/559/ЕС. Срокът за транспониране на Директива 2015/559/ЕС съгласно чл. 3, ал. 1 от нея е  30 април 2016 г.

Предвидените в проекта на Наредба за изменение на Наредба № 54 от  12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби изменения в чл. 30 и чл. 31 имат за цел да прецизират изискванията, на които трябва да отговарят лицата, желаещи да извършват оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания, с оглед на Директива 2015/559/ЕС и насоките, дадени от Европейската комисия в „Синьо ръководство“ за прилагането на правилата на ЕС относно продуктите от 2014 г., които  изискват съответствие с указаните стандарти, но не и акредитация.

Проектът предвижда също изменения и допълнения на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 и 3 и Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4 от Наредба № 54. Измененията са свързани с включването на нови елементи в Приложение № 1 или с прехвърляне на елементи за изпитване от Приложение № 2 в Приложение № 1, с цел въвеждане изискванията на Директива 2015/559/ЕС.

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г., изм., бр. 39 от 2009 г., попр., бр. 44 от 2009 г., изм., бр.32 от 2010 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 2015г) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Любомира Тошкова - старши експерт  в ИА „МА“,
тел.: 02/930 09 21, 
e-mail: lyubomira.toshkova@marad.bg