Вие сте тук

Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород

Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт

Проектът на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород е разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на основание на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с ал. 1 и § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Проектът на нормативния акт е разработен в изпълнение на Националната рамка за политиката за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор (НРПРПАГТС) и за разгръщането на съответната инфраструктура, приета с Решение № 87 на Министерския съвет (МС) от 26.01.2017 г., изменена с Решение  № 323 на МС от 11 май  2018 година.  

Причините, които налагат приемането на наредбата произтичат от анализ на подзаконовата нормативна уредба, въз основа на който през 2018 г. са направени изменения в НРПРПАГТС. Както е посочено в т. 3.3.1 от НРПРПАГТС с анализа е установена липсата на регулации, определящи изискванията за проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на точки за зареждане с водород.

Наредбата съвместява технически и регулаторни компетентности от различни професионални области, поради което се издава от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Водородното гориво е сред алтернативните горива, които са показали потенциал за дългосрочно заместване на нефта. Използването на водорода като алтернативно гориво в транспорта се препятства от недостатъчно доверие сред потребителите и липсата на зарядна/зареждаща инфраструктура. Редица европейски оценки показват, че  все още не е създадена положителната икономическа ситуация за развитие на инфраструктура за алтернативни горива в т.ч. за доставчици на инфраструктура за изграждане на станции за зареждане на автомобили с водород. От друга страна Европейският съюз се договори за обвързващи цели за дела на възобновяемата енергия в транспортните горива (10 % до 2020 г.), и за намаляване на интензивността на емисиите на CO2 от автомобилните горива (с 6 % до 2020 г.). Обявеното в Бялата книга намаляване с 60 % на емисиите на CO2 до 2050 г. изисква и значителен подем на използването на алтернативни горива.

В тази връзка наредбата е съобразена с прогнозните пазарни развития в европейски и в национален мащаб. Прогнозите за разгръщането на зарядна инфраструктура на водород, с оглед навлизане на превозни средства с водородно задвижване в България, така както са заложени в  НРПРПАГТС, са както следва: до 2020 г. – 4 бр. зарядни станции; до 2025 г. – 10 бр. зарядни станции; до 2030 г. – 50 бр. зарядни станции. Тази прогноза е по-оптимистичната и е направена от Индустриален клъстер електромобили.  В по-песимистичен сценарий е прогнозата на Института по електрохимия и енергийни системи към българска академия на науките: след 2020 г. да има поне една функционираща зарядна станция и една в процес на изграждане. До 2030 г. - да има изградени четири зарядни станции.

При разработване на проекта на наредба е изследвана водородната мобилност, основана на добри практики в Европа, Калифорния и Канада.

Техническата материя, обхваната от наредбата, въвежда изисквания на международни стандарти, посочени в НРПРПАГТС и въведени в Република България със: СД ISO/TS 19880-1:2016, БДС ISO 14687-2:2016, БДС EN ISO 17268:2017.

Технически нормативен акт за проектиране и строителство с такава тематика се разработва за първи път в България и е мярка по прилагането на политиките за изпълнение на НРПРПАГТС.

Наредбата е предназначена за подпомагане дейността на всички участници в строително-инвестиционния процес съгласно правомощията им, определени в Закона за устройство на територията: възложители, строители, физически лица, упражняващи технически контрол за част "Конструктивна", проектанти, консултанти, технически ръководители, доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване в т.ч. доставчици на съоръжения и елементи за изграждане на инфраструктура за водородни зарядни станции.

2. Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт.

Основна цел на наредбата е да осигури възможност за изграждане на инфраструктура за зареждане на автомобили с гориво водород, като по този начин се допринесе за постигане на развитието на пазара на превозни средства, използващи алтернативно гориво.

С проекта на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород се определят:

техническите изисквания за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород, наричани по-нататък „водородни зарядни станции“ за стационарни приложения;
контролът на водородните зарядни станции по отношение на минималните проектни характеристики за безопасност в процеса на проектиране, изграждане и експлоатация.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

За прилагане на предложения проект на наредба не са необходими финансови и други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт.

С приемането на проекта на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород се очакват следните резултати:

  1. подпомагане на проектанти, консултанти, строители и възложители с технически правила и норми за изграждане на водородни зарядни станции;  
  2. разгръщане на инфраструктура за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород на територията на Република България като част от новата основна транспортна мрежа на Европейския съюз (ТЕМ-Т);
  3. принос в изпълнението на националната политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор в Република България и подобряване на инвестиционния климат в тази област.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Изготвеният проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород не въвежда изисквания на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (L 307/28.10.2014 г.) или на други европейски регламенти и директиви.

Лице за контакт:

Маргарита Томова – държавен експерт в дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ,
тел. 02 9405 210;
e-mail: MTomova@mrrb.government.bg