Вие сте тук

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследван

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

I. Проектът на постановлението е изготвен в съответствие с разпоредбата на § 8, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт (ЗИЗЖТ) (обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.). Посочената разпоредба предвижда Министерският съвет да създаде с постановление Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт – юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията, и да приеме правилник за дейността, структурата и организацията на борда в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона. В § 8, ал. 2 - 4 от Преходните и заключителните разпоредби към ЗИЗЖТ е регламентирано, че до влизането в сила на Правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт функциите и дейностите по разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се изпълняват от дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по досегашния ред. Започналите и недовършени до влизането в сила на правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт разследвания на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се довършват по досегашния ред. Трудовите и служебните правоотношения със служителите – инспектори в дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, преминават към Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт структура и числен състав.

В проекта на Правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се предвижда бордът да бъде постоянно действащ колегиален орган, който се ръководи от управителен съвет, състоящ се от трима членове, в т.ч. председател и двама заместник-председатели. Членовете на управителния съвет на борда притежават образование, познания и професионален опит съответно във въздушния, водния и железопътния транспорт. Членовете на управителния съвет на борда се назначават от министър-председателя.

Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт ще осъществява дейност по разследване във връзка с безопасността на:

 1. авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти, независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства;
 2. морски произшествия и инциденти в морските пространства на Република България, както и произшествия и инциденти с морски кораби, намиращи се във вътрешните водни пътища на Република България и речни кораби, плаващи във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България;
 3. тежки железопътни произшествия, както и по своя преценка – разследване на произшествия и инциденти, които при различна обстановка са могли да доведат до последиците на тежките железопътни произшествия, и на произшествия и инциденти извън посочените.

Бордът е с обща численост 11 щатни бройки, в т.ч. председател, 2 заместник-председатели и 8 щатни бройки инспектори, които извършват дейности по разследване на произшествията във въздушния, морския и железопътен транспорт.

II. С § 1, 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на постановлението се предлагат изменения и допълнения в Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм., бр. 99 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 56 от 2010 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 89 от 2010 г., бр. 40 от 2011 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 6 от 2013 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 105 от 2013 г., изм. и доп., бр. 34 от 2014 г., изм., бр. 33 от 2015 г., бр. 92 от 2015 г., бр. 86 от 2016 г., бр. 12 от 2019 г.), Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г., бр. 74 от 2010 г., доп., бр. 54 от 2011 г., изм. и доп., бр. 64 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 6 от 2013 г., изм., бр. 64 от 2013 г., бр. 77 от 2013 г., изм. и доп., бр. 33 от 2015 г., изм., бр. 92 от 2015 г., изм. и доп., бр. 86 от 2016 г., изм., бр. 70 от 2018 г., изм. и доп., бр. 12 от 2019 г.) и Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2001 г., изм., бр. 87 от 2001 г., бр. 82 от 2003 г., изм. и доп., бр. 104 от 2003 г., бр. 110 от 2004 г., изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 83 от 2005 г., изм. и доп., бр. 5 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г., бр. 7 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 22 от 2012 г., изм. и доп., бр. 6 от 2013 г., изм., бр. 86 от 2016 г., изм. и доп., бр. 44 от 2019 г.).

Във връзка с изпълнението на разпоредбата на § 8, ал. 1 - 4 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.) и създаването на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт е необходимо да се направят и съответните промени в Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г., Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“, като наименованието на разследващия орган – дирекция „Звено за разследване на произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ е необходимо да се замени с  наименованието на новосъздадената структура - „Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.

Съгласно изисквания на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, органите на държавна власт, към които има създадени инспекторати по Закона за администрацията, следва да спазват изискванията за конкретно посочена минимална численост на звената, съобразно броя на служителите в проверяваните от тях структури. Системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е с численост от 1 926 щатни бройки, от които числеността на министерството след приемане на промяната ще бъде 310 щатни бройки е.

 Числеността на Инспектората на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е 8 щатни бройки Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 5 от цитираната наредба при брой на служителите в проверяваните структури над 1 200, броят на инспекторите следва да не е по-малък от 10 инспектори, включително ръководител.

Това налага числеността на Инспектората да бъде увеличена с 2 щатни бройки, като общата численост да стане 10 щатни бройки, с оглед постигане на нормативноустановената минимална численост.

Увеличението на числеността на Инспектората е за сметка на числеността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез намаляване на щата на специализираната администрация в агенцията с две щатни бройки.

III. С § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на постановлението се предлагат изменения и допълнения в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

На заседание на Министерския съвет на 09.10.2019 г. се прие протоколно решение № 41 за одобряване на доклад от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с мерки за подобряване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В т. 2.1 от одобрения доклад се предвиди за подобряване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и в частност на контролната и административно-наказателната дейност, като най-рискови от гледна точка на нерегламентирани контакти и създаване на предпоставки за корупционна среда, да бъде предприета промяна в устройствения правилник на агенцията. Целта е засилване на системата за управление на контролната дейност чрез тристепенна система, въвеждане на нови принципи при организация и автоматизация на пътния контрол и цялостно оптимизиране на организацията и дейността на агенцията.

Контролната дейност в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е дейността, най-силно засегната от корупционни практики, характеризираща се с нерегламентирани действия спрямо потребители на административни услуги, предоставяни от агенцията, превозвачи, автогари, пунктове за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, учебни центрове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, придобиване на квалификация за превоз на пътници, товари, опасни товари по шосе, психологически лаборатории за извършване на психологически изследвания, водачи на пътни превозни средства, и силно изразени корупционни обвързаности на местно ниво. Основните фактори, които влияят върху качеството и ефективността на контролната дейност, включат както недостатъчния административен капацитет за обезпечаване на контролната дейност, така и слабо въздействащи системи и механизми за управленски контрол в организационната структура към момента, което прави невъзможно решаването и преодоляването на проблема в рамките на настоящата структурна организация на агенцията.

Настоящата управленска структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е в голяма степен хоризонтална, което води до липса на достатъчно управленски и контролни нива и механизми. Областните отдели „Автомобилна администрация“ в структурата на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ са с малоброен състав и многобройни контролни функции, където има малко контролни механизми, процеси, или управленски състав, който да ги прилага. Контролната дейност и административното обслужване в страната е организирана в 27 регионални отдела в рамките на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“. Поради недостатъчния административен капацитет в областните отдели не могат да бъдат сформирани достатъчно екипи за осъществяване на ефективна и целодневна контролна дейност. Наличието на малко на брой екипи възпрепятства профилирането на контролните органи по направление на дейност и се налага малко на брой инспектори да имат компетенции в много области. Това от своя страна води до ниска ефективност и слаб контрол.

Ключови дейности, като например информационното обслужване и информационна сигурност  както и човешки ресурси, не са обособени в отделни дирекции, от което страда ефективното изпълнение на тези важни за агенцията дейности.

С предлаганите изменения и допълнения в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се цели да се оптимизира и подобри цялостната дейност на агенцията и в частност подобряване на извършваната от агенцията контролна и административно-наказателна дейност, както при проверки на пътя, така и при проверки в предприятията и подобряване на крайния резултат от тази дейност – съставяне на по-голям брой актове за установяване на административни нарушения при констатирани извършени нарушения, по-малък брой отменени наказателни постановления, издадени въз основа на съставените актове, при евентуално обжалване на постановленията, по-голяма събираемост на наложените глоби и имуществени санкции, което ще се постигне само в хипотезата на намаляване и постепенно преодоляване на корупционните практики и рискове, във връзка с което са направените предложения за структурни промени в агенцията.

С разпоредбата на § 4, т. 5 от проекта се цели да се постигне осъществяването на ефективна контролна и административно-наказателна дейност в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез усилване на системата за управление на контролната дейност - на местно ниво чрез трансформиране на 27-те областни отдела „Автомобилна администрация“ към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ и извеждане на контролната и административно-наказателната дейност в 8 регионални дирекции (София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе, и Враца). Чрез създаването на 8 регионални дирекции се цели инспекторите, извършващи контролна дейност от няколко областни отдела да бъдат обединени в един отдел за осъществяване на контрол на територията на съответната регионална дирекция. Обединяването на контролните органи ще позволи профилиране на инспекторите по направление на дейност и осигуряване на екипи, които да покрият по-голямата част от денонощието В същото време за обезпечаване на административното обслужване и изпитите, провеждани от агенцията, е предвидено сформирането на областни отдели в рамките на съответната регионалната дирекция. Изваждането на областните отдели „Автомобилна администрация“ от състава на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ ще доведе до засилване на контролно-методическата роля на дирекция „Автомобилна инспекция“, която ще е самостоятелна и независима спрямо териториалните дирекции. От друга страна чрез засилване на надзорната роля на Инспектората на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с увеличените 2 щатни бройки ще се постигне тристепенна организация на системата за контрол на дейностите на агенцията. Така на първото ниво ще се постигне:

 • ефективно прилагане на постоянен пътен контрол и на контрол на предприятията във всички области на страната;
 • ефективен управленски контрол върху контролната дейност на инспекторите на агенцията;
 • възможност за откъсване от корупционната среда при осъществяване на посочените дейности и на ротация на екипи и служители в рамките на няколко административни области на страната, което ще доведе до следните ползи:
 1. В рамките на новите регионални дирекции ще се осигури необходимият брой контролни екипи, което ще позволи да се планират цялостни и всеобхватни операции и проверки във всяка една област, като могат да бъдат обхващани основни пътни артерии на територията на дадена област, както и извършване на денонощни проверки, каквито към сегашния момент не се извършват.
 2. Ще се прекъсне корупционната обвързаност на местно ниво, тъй като проверяващите няма да познават в толкова висока степен местните лица.
 3. Ще може в значителна степен да се планира ротация на служителите в екипите на ежедневно ниво.
 4. Ръководителите на регионалните дирекции ще могат да извършват последващ контрол на екипите, като контрол на място или чрез преглед на видеозаписите.

Второто ниво на управленски контрол ще се осъществява в рамките на специализираната администрация на централно ниво, като ще бъдат развити и следните контролни функции: контрол над дейностите на регионалните дирекции, включително чрез проверки на извършени от тях дейности по контрол, извършване на повторни проверки, преглед на записи от видео-наблюдение, задаване на методически указания на регионалните дирекции. Целта е тези дейности да се прилагат ефективно, което ще се обезпечи чрез тяхното планиране и регулярно извършване, а не единствено „по сигнал“, като по този начин те ще имат и превантивен характер.

Третото ниво на контрол ще е съсредоточено в звено, извън от структурата на агенцията – Инспектората на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което е гаранция за пълна независимост и обективност.

Крайните резултати от предлаганите измененията са:

 1. нова организация на работата на екипите за контрол – екипите ще бъдат подчинение на регионалните дирекции, а проверките ще се организират и извършват на ротационен и случаен принцип. Дейността ще се контролира на (1) регионално ниво от контролен екип за последващи проверки, (2) централно ниво от екипи на дирекция „Автомобилна инспекция“, и (3) Инспектората на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, посредством оценка на видео-контрол;
 2. избирането на превозни средства за контрол ще се извършва посредством автоматизирани системи – или чрез връзка с камерите на ТОЛ системата или чрез собствени камери с разпознаване на номерата на превозните средства;
 3. всички пътни проверки ще се извършват в условие на видео-заснемане от преносими камери (т.нар. „боди камери“);
 4. контролната дейност ще се осъществява задължително с помощта на автоматизирани технически средства, таблетни устройства и технически лаборатории. Проверките ще изискват автоматизирано проверка на максимален брой обстоятелства чрез връзка с други системи на агенцията, други контролни органи и институции;
 5. ще се развият и трайно наложат планирани и редовни съвместните проверки с други контролни органи.

Съгласно чл. 44, ал. 4 от Закона за административните нарушения и наказания, актът за установяване на административно нарушение се предоставя незабавно на наказващия орган за нарушител, който няма постоянен адрес в Република България. От друга страна при извършване на съвместни акции по искане на други контролни органи в държавата се налага извършването на проверки и контрол от служители на определени дирекции в рамките на други дирекции. За да бъде обезпечена административно- наказателната дейност на агенцията в страната през цялата част на денонощието и за изпълнение на конкретни задачи, с § 4, т. 5, ал. 4 от проекта се предвижда изпълнителният директор да разширява териториалната компетентност на регионалните дирекции при възникване на такава необходимост.

С § 4, т. 7 и 8 от проекта е предвидено обособяването на две отделни дирекции – „Пътни превозни средства“ и „Водачи на моторни превозни средства“, което се обуславя от осъществяването на техните дейности в изцяло различни функционални области, при силно изразена специфика на дейността и задачите им, като съответстващи на две независими едно от друго направления в цялостната функционална дейност на агенцията. Основната цел е максимално използване на преимуществата на специализацията (като две отделни, самостоятелни звена в специализираната администрация на агенцията), създаване на условия за работа и привличане на съответни специалисти с нужната професионална квалификация за функционалната област на съответната дирекция с цел обезпечаване във възможно най-висока степен ефективната организация и изпълнение на работата на агенцията в цялост.

С § 4, т. 4 от проекта е предвидено обособяването на дирекция „Административно и информационно обслужване“, чрез което ще се постигне оптимизация на работата в съответните сфери по административното и информационното обслужване на агенцията, ще се концентрират и изяснят точно функционалните особености и задължения във връзка с организацията на административната и деловодната работа на агенцията, при спазване на принципа за облекчаване на административната тежест и постигане изпълнение на изискванията за постигане на киберсигурност и информационна сигурност.

С § 4, т. 4 от проекта се предвижда обособяването на дирекция „Човешки ресурси“, с което в организационен план ще се постигне самостоятелност на звеното, отговорно за развитието на служебните и трудовите правоотношения и отразяването на настъпилите изменения в тези правоотношения, ще се организира целесъобразно организацията на работата във връзка с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, осигуряване на организация за постигане на условия за пожарна безопасност, организацията на обучения на служителите на агенцията, които са дейности с автономен и независим характер от другите дейности на общата администрацията на агенцията.

Предвидени са промени в наименованията на съществуващите дирекции „Административно-правно обслужване“ и „Автомобилни превози“ с оглед постигане на по-голямо съответствие с функциите, които същите изпълняват, съответно „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ и „Автомобилни превози и международна дейност“.

С предвидените изменения и допълнения ще се постигне необходимата организация за ефективно осъществяване на контролната и административно-наказателна дейност от агенцията, ще се оптимизира организацията на цялостната дейност на агенцията, ще се повиши доверието на гражданите в държавните институции и тяхната дейност, ще се увеличат постъпленията в държавния бюджет чрез увеличение на събираемостта на налаганите глоби и имуществени санкции.

Предлагаме постановлението да влезе в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 4, който да влезе в сила от 1 февруари 2020 г., тъй като за изпълнение на разпоредбите на § 4 е необходимо технологично и организационно време.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт ще доведе до въздействие върху държавния бюджет, поради което се прилага финансова обосновка по чл. 35, ал. 1 , т. 4, б. „а“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.

Проектът на постановление не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, поради не се прилага таблица на съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на постановление, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Резултатите от проведеното обществено обсъждане и становищата, постъпили в хода на съгласуването на проекта по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, са отразени в приложените към този доклад справки.

Лица за контакти:

Русалина Хаджииванова - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване“ ИА „Автомобилна администрация“,
тел.: 02/930 88 29,
моб. тел.: 088 209 89 00
email: rhadzhiivanova@rta.government.bg

Бисер Петров - държавен експерт, дирекция "Правна", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
тел.: 02 9409470,
e-mail: bpetrov@mtitc.government.bg