Вие сте тук

Проект на Постановление за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С проекта на Постановление се предлага създаването на Глава осма, с която се уреждат таксите, които се администрират от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

С предложенията за допълнение на Тарифа № 5 се цели постигане на съответствие с въведените изменения и допълнения в Закона за водите, с които изпълнителният директор на Изпълнителна агенция  „Проучване и поддържане на река Дунав“ е орган по издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав  и орган, който контролира изпълнението на условията в разрешителните за ползване на воден обект.

Проектът на постановление предвижда въвеждането на такси за следните административни услуги :

1. С чл. 146 се предлага за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав да се събира такса в размер на 500 лева. Правното основание за тази такса е чл.195а, ал. 4, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) във връзка с чл. 50, ал. 2 от ЗВ.

2. С чл. 147-151 от проекта се създават разпоредби, регламентиращи услуги по администриране на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав, за които е предвидено да се събират такси.

Съгласно чл. 52, ал. 1, т.2 от Закона за водите изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е органът, който издава разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения, съответно решения за продължаване на срока на издадено разрешително, изменението и/или допълнението му, включително събиране на таксата за издаване на разрешителното, изменението и/или продължаването му.

Размерът на таксите за тези дейности е определен в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет от 05.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 4 от 2012 г.).

С предлагания проект ще се постигне улесняване на ползвателите на водния обект (река Дунав) за изземване на наносни отложения и други заинтересовани лица, които ще могат да изготвят предварителна оценка на разходите си за вземане на решения преди да се възползват от предоставяните от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ услуги.

За прилагането на предложените допълнения в Тарифа № 5 няма да са необходими допълнителни финансови средства.

Очакват се приходи от предложените такси в размер ориентировъчно 30 хиляди лева годишно, в които не е формирана печалба.

Проектът на Постановление не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз съгласно чл. 35, ал 2, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Настоящият проект ще окаже пряко влияние върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка.

Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван за обществено обсъждане съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предложеният проект на Постановление е съгласуван с всички министри, като направените бележки и предложения са обсъдени и целесъобразните са взети предвид.

Пълният текст на проекта на Постановление за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн. ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г. изм. и доп., бр. 45 от 2014 г.) може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

Бисер Петров - главен експерт, дирекция "Правна",
тел.: 02/ 9409470,
e-mail: bpetrov@mtitc.government.bg

Иван Милушев - главен експерт, дирекция "Правна",
тел.: 02/ 9409460,
e-mail: imilushev@mtitc.government.bg