Вие сте тук

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и структурата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и структурата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), обнародвано в ДВ, бр. 51 от 2016 г., са направени промени, които оказват влияние върху дейността свързана с вътрешния одит в Държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ (ДП „ТСВ“). В чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗВОПС е указано, че звено за вътрешен одит задължително се изгражда в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон с годишен оборот над 10 млн. лева за всяка от последните три години. ДП „ТСВ“ отговаря на това изискване на закона, но към момента на влизането в сила на закона в държавното предприятие няма изградено звено за вътрешен одит. Към момента вътрешния одит в ДП „ТСВ“ се извършва от физическо лице наето по граждански договор, в съответствие на действащите нормативни изисквания преди промяната на закона (чл. 11, ал. 2 от ЗВОПС).

Във връзка с изложеното, за да бъде изпълнено изискването на чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗВОПС по отношение на ДП „ТСВ“ е необходимо да бъде изградено звено за вътрешен одит в държавното предприятие, чрез промяна на структурата на Главно управление на ДП „ТСВ“ и създаване на нова дирекция „Вътрешен одит“. С предложената промяна в структурата ще се постигне подобряване на административния капацитет и оптимизиране на финансовите ресурси на администрацията на държавното предприятие, както и оптимизиране на функциите и дейността свързани с вътрешния одит в ДП „ТСВ“.

 

Пълният текст на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и структурата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ (Обн., ДВ, бр. 13 от 2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 67 от 2006 г., бр. 1 от 2008 г., бр. 31 от 2010 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Светлана Стилиянова – старши експерт в дирекция „Правна“, 
тел.: 02/ 9409 545, 
е-mail: sstiliyanova@mtitc.government.bg