Вие сте тук

Проект на Закон за движението по пътищата

Проект на Закон за движението по пътищата

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ организират обществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов Закон за движението по пътищата (ЗДвП).

С оперативно решение на Министерския съвет от 18.12.2019 г. е одобрен доклад от заместник министър-председателя, от министъра на вътрешните работи, от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в който се предлага изготвянето на проект на един нов ЗДвП, предвид факта, че въздействието което е необходимо засяга множество взаимообвързани фактори.

С оглед осигуряване на диалог между заинтересованите страни, прозрачност в процеса на взимане на решения и спазване на законовите изисквания, е необходимо да бъде изготвена цялостна оценка на въздействието на идеята на закона. Изработването на проекта на нормативен акт следва да се извърши при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. За тази цел въпросите следва да бъдат съгласувани със заинтересованите страни, като им се предостави възможност да изразят становище по тях.

Целта на консултацията е да се запознаят заинтересованите страни с предложението за изготвяне на проект на нов Закон за движението по пътищата, като им бъде предоставена възможност да изразят становищата си. Анализът и обобщението на становищата, изразени по време на консултациите, ще позволят да бъде извършена по-всеобхватна и пълна оценка на въздействието на проекта на закона.

Срокът на консултацията е 14 (четиринадесет) дни.

Лице за контакти:

Иван Милушев - държавен експерт в дирекция "Правна", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел. 02/94 09 460 
email:  imilushev@mtitc.government.bg