Вие сте тук

Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2020 г.

Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2020 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията всяка година съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и реда и условията за разпределение, използване контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

Със заповедта се регламентира разпределението на разрешителните ЕКМТ/СЕМТ, предназначени за автомобили „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и/или  „Евро VI сигурен”, между български превозвачи, които отговарят на определени условия.

В проекта на заповед се предвижда разпределението на разрешителните да се извършва между превозвачи, притежаващи лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане от минимум една година от датата на подаване на заявлението за участие, разполагащи с поне един автомобил, отговарящ най-малко на изискванията „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и/или  „Евро VI сигурен” и за които не са налице обстоятелствата по чл. 32, ал. 5 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Горепосочените условия за участие в разпределението на разрешителните са свързани с по-ефективното им използване съгласно разпоредбите на Ръководството за използване на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни (Ръководството) и целят намаляване на извършването на нарушения от превозвачите при използването им. Според чл. 3.6 от Ръководството, ЕКМТ разрешителните се разпределят между транспортните предприятия за извършване превози по шосе от компетентния орган в страната на регистрация, която е член на ЕКМТ квотата, в съответствие с националните условия и критерии. В тази връзка Ръководството посочва общите принципи и цели, които отделните държави да заложат в законодателството си, уреждащо ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, които трябва да се постигнат в рамките на общия пазар, така че услугата да се предлага на съответното ниво и при сходни условия във всяка държава – членка.

За по-ефективното разпределение на ограничения брой ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и във връзка с намаляване на фиктивната регистрация на превозвачи (така наречените „пощенски кутии“) в проекта на заповед е предвидено превозвачът да притежава лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане от минимум една година, през която да е придобил опит в извършването на автомобилен превоз на товари.

Поставеното условие по т.1.1 от проекта на заповед не е в противоречие с норми от по-висока степен. Целта, заложена в нормата - в разпределението на разрешителните по ЕКМТ да участват превозвачи с доказан опит, е завишаване отговорността на превозвача за безопасност при извършване на международни превози. Същото може да бъде доказано единствено в процеса на работа, поради което фиксираният едногодишен период е минималния разумен срок, през който кандидатите за участие в разпределението могат практически да придобият опит. Въведеното изискване има и охранителен характер, то е вид гаранция за достигнато от превозвача ниво на качествени и надеждни превози. Превозвач, който притежава международен лиценз за превоз едва от няколко месеца не може да осигури постигането на тези цели. Те са въведени, за да осигурят опазване в максимална степен на обществения интерес. Условието не може да се счита за ограничително за превозвачи притежаващи лиценз под една година, защото няма пречка тези превозвачи да извършват дейността с еднократни разрешителни издавани. В тази връзка, за да ползват превозвачите ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, са въведени много повече изисквания от колкото за еднократните разрешителни. Въведеното в т. 1.1. от заповедта изискване е допълнителна гаранция за пълноценното използване на  ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

С цел намаляване на административната тежест за превозвачите с т. 4 от проекта на заповед се предвижда заявленията за участие в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. да се подават по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с предварително предоставен достъп до нея на превозвачите.

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс откриване на производството по издаване на заповедта e оповестено публично чрез официалната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет. На заинтересованите лица e предоставена възможност за участие в производството по издаване на акта чрез писмени възражения и предложения в едномесечен срок от деня на оповестяването по чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Лице за контакти:

Цветелина Илиева-Йорданова - директор на дирекция "Автомобилни превози", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",
тел: 02/930 88 81,
e-mail: cilieva@rta.government.bg