Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

29.03.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С проекта на Постановление се предлага създаването на Глава осма, с която се уреждат таксите, които се администрират от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

29.03.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мотиви

25.03.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мотиви

11.03.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мотиви 

02.03.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мотиви

Предложените промени са във връзка с транспониране на разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство, във връзка с изменение в Закона за търговския регистър и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и във връзка с внедрената в ИА „Железопътна администрация“ АИС.

25.02.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

05.02.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мотиви

Предвидените с проекта на наредба изменения и допълнения са следните:

29.01.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (законопроекта) е обусловено от необходимостта от:

07.01.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

1. Промени, свързани с приети изменения на осреднената базова таксовата единица за аеронавигационно обслужване при прелитане и лихвата за просрочие.

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт