Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

03.05.2017

(обн. ДВ бр. 73 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 93 от 2014 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
26.04.2017

(обн., ДВ., бр. 88 от 2004 г., изм., бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9, бр. 30 и бр. 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г. и бр. 11 от 2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 2013 г. и бр. 7 от 2015 г.)

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи
05.04.2017

(Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2002 г., ... последно изм. и доп., бр. 9 от 2017 г.)

Проект на Закон за допълнение на Закона за автомобилните превози
28.03.2017

(обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г., изм. и доп., бр. 92 от 2015 г.)

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, приет с Постановление № 106 на Министерския съвет от 2015 г.
28.02.2017

(обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. и доп., бр. 49 от 2007 г., бр. 38 от 2012 г., доп., бр. 26 от 2015 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
16.02.2017

(обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 2013 г., доп., бр. 67 от 2013 г. и бр. 59 от 2015 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
13.01.2017

обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г., изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 от 2001 г., бр. 62 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 от 2004 г., доп., бр. 71 от 2004 г., изм., бр. 15 от 2005 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 22 от 2006 г., изм. и доп., бр. 1 от 2007 г., бр. 25 от 2007 г., изм., бр. 34 от 2008 г., бр. 92 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2010 г., изм., бр. 20 от 2011 г., изм. и доп., бр. 107 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., доп., бр. 41 от 2014 г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 45 от 2015 г., изм., бр. 11 от 2016 г.

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерски съвет от 1998 г.
12.01.2017

обн., ДВ, бр. 33 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 2014 г., изм., бр. 2 от 2016 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 4.04. 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа
10.01.2017

Националната рамка на политиката се разработва в съответствие с изискванията на чл. 3 от Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (Директива 2014/94/ЕС).

Проект на Национална рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура
08.12.2016

(oбн., ДВ, бр. 31 от 2012 г., доп., бр. 81 от 2013 г., изм. и доп., бр. 84 от 2014 г. и бр. 83 от 2015 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
07.12.2016

(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм., бр. 88 от 2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 2010 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 58 от 2015 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
28.11.2016

(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2002 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
22.11.2016

(обн., ДВ, бр. 8 от 2010 г., попр., бр. 11 от 2010 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз
10.11.2016

Изменението засяга разместване на утвърдените разходи между политиките и програмите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията без да се променя общият размер на утвърдените разходи.

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. и за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
07.11.2016

(Обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр.30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр.38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 28 от 2015 г.)

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
07.11.2016

Към настоящия момент техническите изисквания към оборудването на морските кораби и оценяването на съответствието с техническите изисквания са регламентирани в Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн. ДВ. бр. 76 от 2004 г., изм. ДВ. бр. 39 от 2009 г., попр. ДВ. бр. 44 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 32 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 94 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 84 от 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 98 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 2015 г., изм. ДВ. бр. 35 от 2016г.), издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

Проект на Наредба за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
03.11.2016

(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2007 г., доп., бр. 67 от 2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 2013 г., доп., бр. 76 от 2015 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
01.11.2016

(обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 72 от 2014 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L
25.10.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Съгласно чл. 115м, ал. 1, т. 15 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, в предмета на дейност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” са включени дейностите по предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и речни информационни услуги на корабния трафик.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. и доп., бр. 37 от 2014 г.)
18.10.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и структурата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт