Вие сте тук

Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Приет с ПМС № 232 от 28.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 10.10.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр. 74 от 21.09.2010 г., в сила от 21.09.2010 г., доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., в сила от 1.08.2011 г., изм. и доп., бр. 64 от 19.08.2011 г., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм., бр. 64 от 19.07.2013 г., бр. 77 от 3.09.2013 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., в сила от 1.12.2016 г., изм., бр. 70 от 24.08.2018 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2019 г.