Вие сте тук

ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 24.09.2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 103 от 29.12.2009 г., изм. и доп., бр. 52 от 9.07.2010 г., изм., бр. 54 от 16.07.2010 г., доп., бр. 50 от 1.07.2011 г., в сила от 1.07.2011 г., изм., бр. 73 от 20.09.2011 г., в сила от 20.10.2011 г., изм. и доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.09.2012 г., доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 43 от 7.06.2016 г.

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., бр. 45 от 2012 г., в сила от 1.09.2012 г.) Концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предоставено от концедент на капиталово търговско дружество - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и да управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск.

(2) Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера.

(3) Според предмета си концесиите са:

1. концесия за строителство;

2. концесия за услуга;

3. концесия за добив.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) Концесията за строителство има за предмет частично или цялостно изграждане на обекта на концесията и неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията или от това право и компенсация от страна на концедента по чл. 6.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 1.09.2012 г.) Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията включва получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности - и правото да получава приходи от тези дейности.

(3) Изграждането на обекта на концесията включва дейностите по неговото строителство или проектиране и строителство за срока на концесията, както и възстановяването на обекта след случай на непреодолима сила.

(4) Управлението и поддържането на обекта на концесията включва поддържането в наличност на обекта и на услугите и стопанските дейности, които се осъществяват чрез него, и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на предоставяните услуги в съответствие с клаузите на концесионния договор.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) Концесията за услуга има за предмет управлението на услуга от обществен интерес на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира услугата или от това право и компенсация от страна на концедента по чл. 6.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 1.09.2012 г.) Правото на концесионера да експлоатира услугата от обществен интерес включва получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности - и правото да получава приходи от тези дейности.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 1.09.2012 г.) Управлението на услуга от обществен интерес включва поддържането в наличност на услугата и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на предоставяните услуги в съответствие с клаузите на концесионния договор, а когато услугата се извършва с обект - собственост на концедента - и управление и поддържане на обекта на концесията.

(4) Концесията за услуга може да включва и извършването на частични строителни и монтажни работи, когато е налице необходимост от частично разширяване, частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на концесията.

(5) В случаите по ал. 4 в решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия и в концесионния договор частичните строителни и монтажни работи се определят като следствие или допълнение към основния предмет на концесията.

Чл. 5. (1) Концесията за добив има за предмет експлоатация на природни богатства чрез добив, който се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск.

(2) Предоставянето на концесия за добив на подземни богатства се извършва при условията и по реда на Закона за подземните богатства.

(3) За изпълнението и прекратяването на концесията за добив на подземни богатства се прилага този закон, доколкото в Закона за подземните богатства не е уредено друго.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) (1) Концесията за добив на минерални води има за предмет използване на минералните води чрез водовземане.

(2) Концесията по ал. 1 се предоставя при условията и по реда на този закон, доколкото в Закона за водите не е уредено друго.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) Компенсацията по чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 се извършва чрез заплащане от концедента на концесионера на част от разходите за изграждане, управление и поддържане на обекта на концесията или за управление на услугата от обществен интерес.

(2) Компенсацията по ал. 1 не освобождава концесионера от поемане на риска по изграждането и поддържането на обекта и по управлението на услугата и се допуска при необходимост от:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 1.09.2012 г.) постигане на социално приемлива цена на услугата от обществен интерес, или

2. възстановяване обекта на концесията след случай на непреодолима сила.

(3) Компенсацията за изграждане, управление и поддържане на обекта на концесията се дължи след въвеждане на обекта в експлоатация и се извършва само за времето, в което обектът е в наличност.

(4) Компенсацията за управление на услугата се извършва само за времето, в което услугата от обществен интерес е в наличност.

Чл. 7. (1) За предоставеното право на експлоатация на обекта на концесията може да се предвиди задължение на концесионера да извършва към концедента концесионно плащане.

(2) Размерът на концесионното плащане се определя във всеки конкретен случай в зависимост от:

1. икономическата изгода, която концесионерът ще получи от концесията;

2. справедливото разпределение на икономическата изгода между концедента и концесионера;

3. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 1.09.2012 г.) постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни с обекта на концесията.

(3) Редът и сроковете за извършване на концесионното плащане се определят с концесионния договор.

Чл. 8. Възможността за извършване на компенсация и на концесионно плащане се определя с решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия в зависимост от икономическата ефективност от експлоатацията на обекта на концесията, определена на базата на:

1. срока на концесията, и

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) прогнозираните разходи за изграждане, управление и поддържане на обекта или за управление на услугата и приходи от експлоатацията.

Чл. 9. (1) Предоставянето на концесията включва:

1. извършване на подготвителни действия;

2. провеждане на процедура за предоставяне на концесия;

3. сключване на концесионен договор.

(2) Процедурата за предоставяне на концесия включва:

1. приемане на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия;

3. определяне на концесионер.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) Концесията се предоставя за срок до 35 години.

(2) Конкретният срок се определя, като се вземат предвид финансово-икономическите показатели на концесията и техническите и/или технологичните особености на обекта на концесията и/или на управлението на услугата от обществен интерес.

(3) Срокът на концесията започва да тече от датата на влизане в сила на концесионния договор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 1.09.2012 г.) Срокът, определен с концесионния договор, може да се намалява или удължава с не повече от една трета от първоначално определения срок след решение на концедента само в случаите по чл. 70, ал. 3 и 4.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 1.09.2012 г.) При концесията се поддържа икономически баланс, който представлява равновесието между ползите и рисковете при условията на сключения концесионен договор.

Чл. 12. (1) При предоставянето и изпълнението на концесията се спазват и изискванията на законите, регламентиращи дейностите, свързани със съответния обект на концесията.

(2) Не се предоставя концесия при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.

...

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ436.7 KB
Вид: