Вие сте тук

Подаване на сигнал

Подаване на сигнал

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Министeрството на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от второстепенните разпоредители с бюджет /Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София, Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив/, към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, може да я изпратите чрез електронната форма към Министерския съвет или:

  • чрез деловодството на министерството;

ВАЖНО!

Уведомяваме ви, че съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала, се взема решение, за което се уведомява подателя.