Вие сте тук

Подаване на сигнал

Подаване на сигнал

Ако имате информация за конкретна корупционна проява и/или конфликт на интереси за служител/и в Министeрството на транспорта, информационните технологии и съобщенията или във второстепенните разпоредители с бюджет /Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София, Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив, Държавен авиационен оператор, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт/, към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и за представителите на държавата в органите на управление или контрол на търговски дружества с държавно участие в капитала и управителите и членовете на органите на управление или контрол на държавни предприятия и ръководителите на техните териториални поделения в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 подайте сигнал:

изтегли

- на място в деловодството на МТИТС;

- по поща;

- по факс;

- чрез електронната поща: mail@mtitc.government.bg, при условие, че сигналът е подписан с квалифициран електронен подпис.

ВАЖНО!

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

Съгласно чл. 48  от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество всеки сигнал следва да съдържа:

1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;

2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност;

3. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

5. дата на подаване на сигнала;

6. подпис на подателя.

Съгласно разпоредбата на чл. 73 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество производството за установяване на конфликт на интереси, както и за нарушения по чл. 68 и 69 се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

Органът по избора или назначаването се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца от образуване на производството. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен еднократно с 30 дни.

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала, се взема решение, за което се уведомява подателя.