Вие сте тук

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт
лого

Дейност

Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт (СЗРПИЖТ) е създадено през 2006 г. във връзка с изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г., относно безопасността на железопътния транспорт в Общността. С Постановление № 250 от 25 ноември 2005 г. на Министерски съвет на Република България в структурата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е създадено СЗРПИЖТ.

В сила от 14.11.2006 г. бе изменен и допълнен Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), с който се регламентират функциите и дейността на Специализираното звено за разследване на железопътни събития в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Специализираното звено извършва своята дейност в съответствие с действащото европейско и национално законодателство. Възложените му правомощия следващи от ЗЖТ са:

1. Извършва независимо държавно разследване на тежки железопътни произшествия, произшествия и инциденти възникнали на националната железопътна инфраструктура съгласно чл. 115к от ЗЖТ специализираното звено разследва:

а) тежки произшествия, произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

б) по своя преценка иззема разследването на произшествия и инциденти, включително на такива, които при различни обстоятелства са можели да доведат до последиците на тежки железопътни произшествия;

2. Ръководи комисиите за разследване на тежки железопътни произшествия, произшествия и инциденти на територията на Република България и в района на граничните преходи;

3. При разследване на железопътни произшествия анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на железопътния транспорт и функционирането на подвижния железопътен състав и обектите и съоръженията на железопътната инфраструктура,  свързани с железопътното произшествие.

4. Поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

5. Организира и контролира технически разследването на железопътни произшествия и инциденти;

6. Упражнява контрол над железопътните компании и предприятия при разследване на железопътни произшествия и инциденти;

7. Поддържа информационна база данни и води архив на разследваните железопътни произшествия и инциденти;

8. Участва в работни групи и комисии за изготвяне и промяна на нормативни актове, имащи отношение към безопасността на железопътния транспорт и разследването.

В своята организация и при вземане на решения специализираното звено е независимо от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", управителя на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия, както и от всяко друго лице, чиито интереси биха могли да са в противоречие с функциите на звеното.

СЗРПИЖТ се ръководи от държавен инспектор - ръководител на звено, инженер по организация и управление на железопътния транспорт.

Всяко разследване приключва с окончателен доклад изготвен от ръководителя на СЗРПИЖТ, който се изпраща до заинтересованите страни в произшествието и се публикува на Интернет страницата на СЗРПИЖТ. По време на разследванията, както и в окончателните доклади, могат да бъдат давани препоръки за подобряване на безопасността. Адресатите на дадените препоръки докладват за изпълнението им на ръководителя на СЗРПИЖТ в МТИТС.

Разследването, проведено от специализираното звено в МТИТС, има за цел да предотврати възникването на други произшествия и инциденти и подобри безопасността в железопътния транспорт, без да търси вина и отговорност.