Вие сте тук

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Специализирано звено за разследване на авиационни събития
лого

Дейност

Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС) е създадено през ноември 2001 г. на основание на изискванията на: Анекс 13 за разследване на авиационни произшествия и инциденти на Международната конвенция за гражданско въздухоплаване, Директива 94/56 на ЕС за фундаменталните принципи за разследване на авиационни произшествия и инциденти и Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия от 27.01.1999 г. на министъра на транспорта.

През 2004 г. е изменен и допълнен Законът за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и е създаден чл. 16г, с който се регламентира създаването на Специализирано звено за разследване на авиационни събития. В последствие, при изменение и допълнение на ЗГВ този член е формулиран като 16ж.

Основните функции на СЗРАС съгл. чл.16ж. на ЗГВ са:

  1. Поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития - авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;
  2. Организира, участва и ръководи разследването във връзка с безопасността;
  3. Съхранява документацията от разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития;
  4. Изготвя и разпространява годишен анализ и информационен бюлетин за авиационните събития;
  5. При разследване на авиационни събития анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие;
  6. Събира и анализира данни за авиационната безопасност в съответствие с чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на съвета от 20 октомври 2010 г.

Основните цели на разследването на авиационни събития и от кого се извършва то са описани в чл. 142 на ЗГВ.

Създаването на СЗРАС и свързаните с това промени в ЗГВ са отразени в чл. 35, ал. 3 на Устройствения правилник на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в изменения и допълнен вариант на Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия, която детайлно указва реда и органите за разследване на авиационни събития, както и техните права, задължения и отговорности.

Дейността на СЗРАС се ръководи от ръководител, инспектор по разследване. Понастоящем щатът на СЗРАС включва 6 длъжности за специалисти в областта на въздухоплаването.

Основните задачи, по които работи СЗРАС, са следните:

  1. Разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и определяне на препоръки за безопасност;
  2. Превантивна дейност, насочена към подобряване на нивото на безопасност на полетите;
  3. Контрол върху разследваните от въздухоплавателните организации инциденти.

СЗРАС участва в реализиране на програма ECCAIRS - Въвеждане и поддържане на единна европейска система за събиране, обработка и анализ на данни за авиационни събития (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems – ECCAIRS).

СЗРАС е функционална част от дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт“ към МТИТС.