Вие сте тук

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Дейност

Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства (СЗРПМП) е създадено на 01.01.2006 г. на основание на Резолюция 849 (20) от 27.11.1997г. на Международната Морска Организация (IMO), Регламент 1406/2002 на ЕС от 07.06.2002 г., чл. 79 от Кодекса за търговско корабоплаване (КТК). Понастоящем работата на звеното се регламентира от чл. 79 на КТК, Наредба № 23 за докладване и разследване на произшествия в морските пространства, Директива 2009/18/ЕО на ЕП и на Съвета за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт и Регламент (ЕС) № 1286/2011 на ЕК за приемане на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти.

СЗРПМП е орган в състава на дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, независим от ИА "Морска администрация" и на пряко подчинение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Основните функции на (СЗРПМП) са:

  1. Създава организация и поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти в областта на корабоплаването;
  2. Организира и контролира техническите разследвания на морски произшествия и организира работата на създадените за целта комисии;
  3. Води архив за разследванията и поддържа информационна база данни за морските произшествия и инциденти;
  4. Изготвя и публикува окончателен или опростен доклад от проведеното разследване, или междинен доклад на всяка календарна година от процеса на разследване в случай на не завършване поради обективни причини;
  5. При разследване на морски произшествия анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на корабоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие.

Основните задачи, по които работи СЗРПМП са следните:

  1. Провеждане на независимо техническо разследване на произшествия в морските пространства.
  2. Изготвяне на препоръки за безопасност, свързани с приключени разследвания на произшествия в морските пространства с цел избягването на подобни произшествия в бъдеще.

Независимото техническо разследване на произшествия не се извършва с намерение  за установяване на вина или търсене на отговорност и не следва да се използва, в случай на съдебен процес.