Вие сте тук

Използване на алтернативни форми за административно обслужване в МТИТС

27.03.2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С цел да се ограничи епидемичното разпространение на COVID-19, обръщаме внимание, че физическите и юридическите лица могат да подават до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията заявления за предоставяне на административни услуги, заявления за достъп до обществена информация, сигнали, предложения, жалби и протести по електронен път на адрес: mail@mtitc.government.bg , както и чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

В случай, че предпочитате да подадете някой от горепосочените документи на място, в приемната за граждани на министерството, моля да спазвате изискванията за минимална дистанция от 1,5 метър между посетителите.