Вие сте тук

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в Инспекторат

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в Инспекторат

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Младши експерт в Инспекторат  

Област на дейност:

Събиране и систематизиране на информация, обработката и поддържане на бази данни, подпомагане на инспектората при изготвянето на анализи, доклади, отчети и обработка на документи във връзка с дейността, участие в извършването на проучване и обобщаване на различни практики и алтернативни решения при подпомагане дейността на работата на инспектората и на ръководителя на инспектората. Обработва и следи движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция. Систематизира информацията, организира съхранението и използването на архивни документи и координира документооборота в/извън звеното.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по“;
  2. Професионален опит: не се изисква;
  3. Предпочитано образование: в областта на социалните или стопанските науки или друго, имащо отношение към спецификата на работата;
  4. Да притежават компютърни умения – познаване на MS OFFICE (WORD, EXCEL), INTERNET.

При назначаването основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в размер от 590 до 1600 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи за участие по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

  1. Заявление по образец;
  2. Декларация;
  1. Копие от документ за придобита образователна квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  2. Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит, ако има такъв.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи на Република България.

     Документите ще се приемат от 22.08.2019 г. до 02.09.2019 г. включително в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 9,30 до 17,00 часа. (обедна почивка – 12,30-13,00). Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

    Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на табло на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Интернет портала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рубрика „Кариери”.

    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

    Образци на заявление и декларация за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители можете да намерите на Интернет портала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рубрика „Кариери”.