Вие сте тук

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“          

 

Област на дейност:

Участва в осъществяване на концесионната дейност за обекти от транспортната инфраструктура – публична държавна собственост, подпомага разработването и изпълнението на годишните планове за концесионна дейност на МТИТС, изготвянето, изпълнението и отчитането на стратегии, концепции и средносрочни и дългосрочни програми, в осъществяването на информационни функции във връзка с дейностите по  мониторинга на концесионния процес.

Участва в осъществяването, организирането и контролирането на текущия контрол по изпълнението на задълженията по сключени и влезли в сила концесионни договори.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по”;
  2. Професионален опит: не се изисква;
  3. Предпочитано образование: икономическо или друго, имащо отношение към спецификата на работата;
  4. Да притежават компютърни умения – познаване на MS OFFICE (WORD, EXCEL), INTERNET.

При назначаването основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в размер от 600 до 1100 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи за участие по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

  1. Заявление по образец;
  2. Декларация;
  3. Копие от документ за придобита образователна квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  4. Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит, ако има такъв.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи на Република България.

Документите ще се приемат от 12.07.2019 г. до 22.07.2019 г. включително в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 9,30 до 17,00 часа. (обедна почивка – 12,30-13,00). Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на табло на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Интернет портала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рубрика „Кариери”.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление и декларация за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители можете да намерите на Интернет портала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рубрика „Кариери”.