Вие сте тук

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Международно сътрудничество в ИТ и съобщенията“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”

Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Международно сътрудничество в ИТ и съобщенията“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Международно сътрудничество в ИТ и съобщенията“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”

       

Област на дейност:

Подпомага дейността на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ като участва при формирането и провеждането на държавната политика при осъществяването на двустранните отношения в областта на информационните технологии и съобщенията в определен от началника на отдела регион (референтен регион), както и свързаните с референтния регион международни организации и инициативи.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по“;
  2. Професионален опит: не се изисква;
  3. Предпочитано образование: международни отношения, международни икономически отношения, европеистика или друго, имащо отношение към спецификата на работата;
  4. Владеене на английски език;
  5. Да притежават компютърни умения – познаване на MS OFFICE (WORD, EXCEL), INTERNET.

При назначаването основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в размер от 590 до 1600 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез решаване на тест, практически изпит за преценка на владеенето на английски език и интервю.

Необходими документи за участие по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

  1. Заявление по образец;
  2. Декларация;
  3. Копие от документ за придобита образователна квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  4. Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит, ако има такъв;
  5. Копие от документ, удостоверяващ владеенето на английски език.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи на Република България.

Документите ще се приемат от 03.09.2019 г. до 13.09.2019 г. включително в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 9,30 до 17,00 часа. (обедна почивка – 12,30-13,00). Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на табло на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Интернет портала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рубрика „Кариери”.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление и декларация за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители можете да намерите на Интернет портала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рубрика „Кариери”.