Вие сте тук

Обява за конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Обява за конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

           

Област на дейност:

Дейности по осъществяване на цялостната организация на протоколни мероприятия, официални и работни срещи, семинари, дискусии, кръгли маси и други събития в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Осигуряване и организиране на командировки в страната и чужбина. Участие в подготовката и протоколното осигуряване на официални и работни посещения и публичните събития на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър ”;
  2. Професионален опит: 2 години в областта на връзките с обществеността и протокол или ранг IV младши за държавен служител;
  3. Предпочитано образование: международни отношения, бизнес администрация, публична администрация или друго имащо отношение към спецификата на работата;
  4. Да притежават компютърни умения – познаване на MS OFFICE.

При назначаването основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в размер от 610 до 930 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи за участие по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

  1. Заявление по образец;
  2. Декларация;
  3. Копие от документ за придобита образователна квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  4. Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
  5. Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи на Република България.

Документите ще се приемат от 11.02.2019 г. до 21.02.2019 г. включително в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 9,30 до 17,00 часа. (обедна почивка – 12,30-13,00). Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на табло на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Интернет портала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рубрика „Кариери”.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление и декларация за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители можете да намерите на Интернет портала на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рубрика „Кариери”.