Вие сте тук

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия

РЕШИ:

  До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по-малко от 20 т.:     

  1. Ваня Антонова Илиева
  2. Лидия Христова Реджепова
  3. Мая Николова Иванова
  4. Илияна Иванова Дойчинова
  5. Банко Недев Русев
  6. Мария Цветкова Брадистилова

  До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю не се допускат:

  1. Спасимира Ангелова Ветренска
  2. Зорница Ангелова Андреева
  3. Юлия Илиева Филипова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 29.08.2019 г. в 10,00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – входа от ул. „Дякон Игнатий” № 11.

Албена Лазарова

Председател на конкурсната комисия