Вие сте тук

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”

 

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия

     

РЕШИ:

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по-малко от 20 т.:  

  1. Пламена Тонева Иванова;
  2. Емил Иванов Иванов.

 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 14.08.2019 г. в 10,00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – входа от ул. „Дякон Игнатий” № 11.

 

 

 

Албена Лазарова
Председател на конкурсната комисия