Вие сте тук

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в Инспекторат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в Инспекторат

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Мая Русланова Николова
 2. Светлана Илиева Костадинова
 3. Даниела Николова Борисова
 4. Радостина Милчева Ивчева
 5. Мариана Милчева Асенова
 6. Мая Николова Иванова
 7. Ваня Антонова Илиева
 8. Габриела Георгиева Георгиева
 9. Анастасия Мартинова Христова-Далчева
 10. Дария Христова Коцева
 11. Симона Василева Павлова
 12. Десислава Пламенова Ангелова
 13. Маргарита Георгиева Георгиева
 14. Мартин Славчев Стоименов.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на изпит – решаване на тест на 18.09.2019 г. в 10.00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – входа от ул. „Дякон Игнатий” № 11.

 

Информационни източници, които кандидатите могат да ползват при подготовката за конкурса:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Закон за администрацията;
 3. Закон за достъп до обществена информация;
 4. Закон за административните нарушения и наказания;
 5. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 6. Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 7. Кодекс на труда;
 8. Административнопроцесуален кодекс;
 9. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 10. Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси;
 11. Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи;
 12. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 13. Наредба за служебното положение на държавните служители;
 14. Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 

Надежда Симеонова
Председател на конкурсната комисия