Вие сте тук

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

а) Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Ваня Антонова Илиева;
 2. Лидия Христова Реджепова;
 3. Светлана Валериева Тушева;
 4. Мая Николова Иванова;
 5. Спасимира Ангелова Ветренска;
 6. Илияна Иванова Дойчинова;
 7. Зорница Ангелова Андреева;
 8. Юлия Илиева Филипова;
 9. Десислава Пламенова Ангелова;
 10. Банко Недев Русев;
 11. Калоян Емилов Цветков;
 12. Мария Цветкова Брадистилова;
 13. Красимир Иванов Новаков.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на изпит – решаване на тест на 09.08.2019 г. в 10,00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – входа от ул. „Дякон Игнатий” № 11.

 

Информационни източници, които кандидатите могат да ползват при подготовката за конкурса:

 1. Закон за концесиите;
 2. Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията;
 3. Закон за държавния служител;
 4. Закон за администрацията;
 5. Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

б) Не се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Георги Петров Долев

От заявлението е видно, че кандидатът желае да участва в друг конкурс, различен от обявения конкурс за заемане на длъжността Младши експерт в  отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”.

Не е представено копие от документ удостоверяващ изпълнението на т. 1 от изискванията към кандидатите посочени в обявата, а именно „Да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по””.

 

 

Албена Лазарова
Председател на конкурсната комисия