Вие сте тук

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”

 

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

а) Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

  1. Пламена Тонева Иванова;
  2. Емил Иванов Иванов.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на изпит – решаване на тест на 08.08.2019 г. в 10,00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – входа от ул. „Дякон Игнатий” № 11.

 

Информационни източници, които кандидатите могат да ползват при подготовката за конкурса:

  1. Закон за концесиите;
  2. Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията;
  3. Закон за гражданското въздухоплаване;
  4.  Закон за железопътния транспорт;
  5.  Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
  6. Закон за държавния служител;
  7. Закон за администрацията;
  8. Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

б) Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:        

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Валентина Николаева Червенкова

Представените документи не удостоверяват наличие на необходимия за заемане на длъжността професионален опит или ранг III младши за държавен служител.

Милен Цанов Младенов

Представените документи не удостоверяват наличие на необходимия за заемане на длъжността професионален опит или ранг III младши за държавен служител.

Лидия Христова Реджепова

Представените документи не удостоверяват наличие на необходимия за заемане на длъжността професионален опит или ранг III младши за държавен служител.

 

 

Албена Лазарова
Председател на конкурсната комисия