Вие сте тук

Европейската комисия чрез своите специализирани звена ГД “Информатика, oперативно-съвместими решения за европейската публична администрация” и ГД “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” провежда обществено проучване

В срок до 30 май 2014 г. ЕК ще  събира информация по проучване на тема: “Състояние на лицензионните практики, свързани с данните на ниво ЕС и държави-членки, в обхвата на програмата “Оперативно-съвместими решения за европейската публична администрация”, за споделяне и повторна употреба”. Целта му е да се оценят практиките в държавите-членки (ДЧ) относно общи и специални лицензи при публикуване на отворени данни. Резултатите ще допринесат за бъдещи действия като: насърчаване употребата на лицензи, сравнителни анализи на популярни лицензи в ДЧ, оценка на необходимостта от общи лицензи и др.

Обръщаме се към заинтересованите институции с молба да се включат в инициативата и да попълнят посочения по-долу въпросник:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=licensing

Въпросникът се основава на вече извършената работа в рамките на проекта LAPSI и на резултатите от изследването на ГД “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии”, при които публичните администрации бяха поканени да предоставят информация, свързана с използваните лицензионни практики при освобождаване на информацията в публичния сектор.

На публичните администрации се налага все повече да отворят своите данни, но липсата на координация на европейско равнище, заедно с наличието на множество различни подходи към лицензирането на отворени данни, ограничава възможностите за комбиниране на отворените данни, идващи от различни източници с множество лицензи. Затова е необходимо да се разберат по-добре настоящите лицензионни практики на европейските публични администрации и да се определят техните нужди при публикуването на отворени данни. Проучването ще спомогне да се предоставят полезни насоки за това как да се подобри правната съвместимост за споделяне и повторно използване на отворени данни между ДЧ.