Вие сте тук

Обществена консултация на Общоевропейски портал за отворени данни

Европейският портал за данни (EDP) обхваща набор от дейности и услуги с добавена стойност за европейските страни (http://www.europeandataportal.eu/).

През 2015 г. беше изпълнена първата стъпка при оценката за степента на зрялост на държавите членки относно изпълнението на политиката по отворени данни. Резултатите от тази оценка са обобщени в доклада "Open Data Maturity in Europe". Тази дейност се нарича landscaping и се повтаря отново тази година, за да се съпоставят резултатите от 2015 г. с текущото състояние през 2016 г. Това ще помогне да се оцени напредъка за една година и ще замести ePSI scoreboard от 2016 г. нататък.

На интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са публикувани: насоки относно попълването на проучването и обобщения материал за 2015 г. (на български и английски език). Допълнителна информация в областта на отворените данни може да намерите на банера „Отворени данни“.

Въпросникът за 2016 г.  трябва да бъде попълнен и изпратен в срок до 10 юни 2016 г. на следните два електронни адреса: rantonova@mtitc.government.bg и adimova@mtitc.government.bg. В допълнение към въпросника има кратка методика, изготвена, за да помогне при разбирането на цялостния подход при структуриране на landscaping и реализиране на проучването и по-детайна информация.

За консултация: Рени Антонова тел. 949 2104 и Анелия Димова тел. 949 2250.