Вие сте тук

Обществена консултация за нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г.

На 11 септември 2015 г. Европейската комисия стартира обществена консултация относно нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г., в контекста на Стратегията за цифров единен пазар в Европа.

Европейската комисия провежда тази обществена консултация, за да научи повече за очакваните нужди във връзка с фиксирани и мобилни цифрови мрежи след 2020 г. Целта е тези нужди да бъдат оценени и разбрани по-добре с оглед на разработване на обществена политика за подпомагане на инвеститорите при изграждане на перспективни мрежи за връзка и да се гарантира, че всички потребители, например домакинства, предприятия, обществени институции, могат да се възползват от предимствата на цифровата икономика и цифровото общество.

Тази обществена консултация ще бъде взета предвид при определянето и изпълнението на политиката на ЕС, на регулаторните и финансови инструменти, които могат да допринесат за улесняване на изграждането на широколентови мрежи – като преглед на регулаторната рамка за далекосъобщенията и използване на публично финансиране.

Консултацията е отворена за всички лица (граждани, предприятия, НПО, обществени органи и др.) и за всички сектори (от селско стопанство до ИКТ, от образование до автомобилна промишленост, услуги и индустрия), които са заинтересовани от това техните нужди от интернет връзка в бъдеще да бъдат изцяло удовлетворени.

Консултацията е със срок до 7 декември 2015 г., като коментари, получени след крайния срок, няма да бъдат взети предвид.

Въпросникът може да бъде попълнен само онлайн на следния уеб адрес: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-in....

Контекст

В съобщението на Комисията от 6 май относно Стратегия за цифров единен пазар за Европа[1] се подчертава ролята на цифровите мрежи като основа за цифрови продукти и услуги. Един от нейните три основни стълба е създаването на необходимите условия за успешно развитие на цифрови мрежи и услуги. Изграждането на европейски цифров единен пазар ще изисква цифрови мрежи, които са високоскоростни, сигурни, надеждни и на достъпни цени.

В  Програмата в областта на цифровите технологии за Европа[2], приета през 2010 г., се определят цели за изграждането и разпространението на широколентовите връзки до 2020 г.[3], като тези цели постепенно стават ориентир за обществената политика. Тези цели осигуриха насоки и доведоха до съсредоточаване на публичните и все повече частни инвестиционни планове към тях.

Пет години по-късно Европа е отбелязала значителен напредък в разгръщането на широколентовите връзки. Съгласно сравнителния анализ на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа стационарните технологии за достъп от следващо поколение, които предоставят скорост от поне 30 Mbps, са достъпни за 68% от домакинствата в ЕС (в края на 2014 г.). Въпреки това в краткосрочен план навлизането на пазара на услуги със скорост над 100 Mbps остава предизвикателство — в края на 2014 г. такива са били достъпни само за 2,7 абонамента на 100 души, което прави 6% от домакинствата, като тази стойност сама по себе си крие много големи вариации в географски план.

В същото време според прогнози нуждите от връзка постоянно нарастват, включително и извън дома и работното място, като днес техен основен двигател са визуалните съобщения. Очаква се интернет на нещата, основаната на данни икономика, изобилието от съдържание, все по-евтините мобилни устройства и множествената им употреба да ускорят тази тенденция за всички категории потребители (например домакинства, предприятия, публични институции) и да превърнат наличието на широколентова връзка и лекотата на усъвършенстване на мрежите в основен фактор за динамична цифрова икономика и общество.

Структура на въпросника

При някои от въпросите се прави разлика между фиксирана и мобилна връзка.

Под фиксирана връзка се разбира връзка, достъпна на определено място, например у дома или на работното място (но не задължително по стационарна линия). Под мобилна връзка се разбира връзка, достъпна за отделни потребители и обекти в движение, например когато се придвижваме към работа, при пътуване, в търговски центрове, на стадиони и пр.

Повечето въпроси са с различно ниво на технически подробности и са зададен по начин, който позволява всички заинтересовани лица да отговорят. Някои въпроси обаче са твърде сложни и са предназначени по-специално за респонденти, които познават задълбочено качествените характеристики на връзката и нейното предстоящо развитие. Следните определения / примери за характеристики на връзката имат за цел да помогнат на респондентите по-добре да разберат някои въпроси.
По всяко време може да направите пауза и по-късно да продължите. След като изпратите попълнения въпросник, можете да изтеглите негово копие.

Определения / примери за характеристики на връзката

Връзка

Това е способността да се осъществи и поддържа връзка между две или повече точки в дадена далекосъобщителна система.

Скорост на изтегляне

Тя показва колко бързо можете да теглите данни от други източници. Измерва се в мегабити в секунда (Mbps). Повечето онлайн дейности, като зареждане на уеб страници или стрийминг на видеоматериали, се извършват чрез изтегляния.

Скорост на качване

Тя показва колко бързо можете да изпращате данни до други потребители или платформи. Измерва се в мегабити в секунда (Mbps). Качването е необходимо за изпращане на файлове по електронна поща или при използването на видеочат за разговор с някого онлайн (тъй като трябва да им изпратите своя видеоматериал).

Симетрия

Означава, че ширината на вашата честотна лента при изтегляне е същата като тази при качване.

Закъснение

Закъснение е времето, което отнема пътуването на данните от източника им до тяхното местоназначение, като то се измерва в милисекунди. Така например при онлайн видеоигрите със закъснението се измерва устойчивостта на вашата връзка. Колкото по-малко е закъснението до сървърите и другите играчи, толкова по-малко забавяне ще има в играта ви.

Претоварване на мрежата

Претоварването на мрежата се отнася до състоянието на дадена мрежа, в която един възел или връзка носи толкова много информация, че може да влоши качеството на мрежовата услуга и да доведе до закъснение поради изчакване, загуба на кадри или пакети данни и блокиране на нови връзки. Когато дадена мрежа е претоварена, колкото повече данни се опитваме да изпратим, толкова по-малко данни реално се изпращат успешно.

Устойчивост

Под устойчивост се има предвид устойчивостта на мрежата на неизправности.

Надеждност

Надеждността е характеристика на всеки компютърен компонент (например софтуер, хардуер или мрежа), който методично изпълнява функциите си съгласно спецификациите.
Непрекъснат достъп
Непрекъснатият достъп дава възможност за гарантирана връзка при всякакви обстоятелства, които могат да бъдат предвидени, като това е особено важно за специални услуги (медицински или свързани със сигурността).
Повсеместност:
Това означава да бъдем свързани навсякъде, по всяко време и с каквото и да е устройство.
Колко време отнема изтеглянето/качването на HD филм (4GB)[4]
10 Mbps – 55 минути
30 Mbps – 18 минути
100 Mbps – 6 минути
1Gbps – 33 секунди

 

[1] COM(2015) 192 окончателен.

[2] COM(2010) 245 окончателен.

[3] През 2010 г. в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа бяха определени три цели в областта на широколентовите връзки:

  • Основни широколентови връзки за всички граждани до 2013 г.;
  • Обхват: ново поколение мрежи (30 Mbps или повече) за всички до 2020 г.;
  • Разпространение: 50 % от домакинствата да разполагат с връзка със скорост 100 Mbps или повече до 2020 г.

[4] При забавяне на мрежата 2,72 %