Вие сте тук

Дирекция "Информационни технологии"

Дирекция "Информационни технологии"

Функции

 1. Разработва проект на държавна политика за развитие на информационното общество и изпълнява координираща роля по отношение на други министерства и ведомства в провеждането й;
 2. Разработва и осигурява изпълнението на стратегии и програми в областта на информационните технологии;
 3. Подпомага министъра в съгласуването на държавната политика в областта на информационното общество с политиката на Европейския съюз, включително участва със свои представители в комитети, подкомитети, работни групи и други работни форуми на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката и участието в програмите на ЕС в областта на информационното общество и информационните технологии;
 4. Участва със свои представители в работни групи, съвети и срещи по въпросите на информационното общество, в т. ч. в Съвета за развитие по Националната програма за развитие: България 2020 (НПР: БГ2020), работните групи към Съвета по европейските въпроси и в комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОП);
 5. Участва в разработването на нормативните актове в областта на информационното общество и информационните технологии;
 6. Разработва, актуализира и следи система от показатели за развитието на информационно общество на базата на статистически проучвания съгласувано с Националния статистически институт и в партньорство с други признати източници на данни за информационното общество в страната;
 7. Координира изпълнението на програми и проекти областта на информационните и комуникационните технологии, финансирани от бюджета на министерството, програми на ЕС и др.;
 8. Подпомага министъра за провеждане на политика за развитие на благоприятна интернет среда за бизнеса и гражданите, в т. ч. съгласува нормативната уредба, дефинира критичната инфраструктура, провежда разяснителни кампании, подпомага въвеждането на нови интернет технологии и протоколи, представлява страната в съответните международни организации;
 9. Развива и поддържа контакти с българския ИТ бизнес с цел консултиране при определянето на държавната политика в областта на информационното общество, подпомагането му с информация, промотиране на международно ниво и за изграждане на публично-частни партньорства;
 10. Осигурява адекватна информационна среда за разясняване политиката на Европейския съюз в областта на информационното общество, както и информационни кампании по инициативи и програми в тази област;
 11. Дефинира и подпомага министъра в провеждането на политика на киберсигурност, отговаряща на европейските и международно признати стандарти в тази област, както и на значимостта на информационната среда, която трябва да бъде защитавана;
 12. Участва в координацията на изпълнението на ангажиментите на Република България в междуправителствената дейност на Съвета на Европа в областта на информационното общество, медиите и интернет;
 13. Разработва методика за управление на проекти в областта на информационните технологии и съобщенията съвместно с дирекция "Съобщения";
 14. Изготвя позиции, анализи и информации по въпроси на Европейския съюз в областта на информационното общество и информационните технологии;