Вие сте тук

Дирекция "Координация на програми и проекти"

Дирекция "Координация на програми и проекти"

Функции

1. Организира проучването и разработва инвестиционни и финансови програми за изграждане, реконструкция и модернизация на транспортните коридори и другата транспортна инфраструктура на страната като част от Общоевропейската транспортна мрежа;

2. Планира и организира финансирането на транспортната инфраструктура и на други проекти от международните финансови институции, предприсъединителните инструменти, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за регионално развитие, Съединените американски щати, както и на проекти по линия на двустранното и многостранното сътрудничество, като взаимодейства с Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет и дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите;

3. Управлява програми и проекти, съфинансирани със средства, отпускани като помощ за страната от Европейската комисия в сектор "Транспорт, като:

  • администрира и контролира подготовката на проектни и тръжни документи, организира тръжния процес и провежда търгове съгласно изискванията на програма ИСПА/(КФ1164/94), международните финансови институции и други;
  • изготвя договорите, организира процедурата за сключването им, осъществява (съвместно с бенефициента по тях) наблюдение и контрол върху изпълнението им;
  • осъществява координация със съответните финансиращи институции;
  • извършва плащания по договорите след проверка на необходимите документи в рамките на програма ИСПА/(КФ 1164/94);
  • отговаря за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, отпуснати за финансиране на проекти, за които министерството е изпълнителна агенция (Управляващ орган по Кохезионния фонд), включително поддържа система за финансова отчетност на средствата от Европейската комисия и Националния фонд (Разплащателния орган по Кохезионния фонд) съгласно техните изисквания;

4. Планира и контролира проучването и осъществяването на инвеститорската дейност за обектите, финансирани със заемно средства от Европейската инвестиционна банка и други международни финансиращи институции, както и от други програми и фондове на Европейския съюз;

5. Извършва дейности по мониторинг и оценка на програми и проекти, съфинансирани със средства на Европейския съюз;

6. Изпълнява функциите на секретариат за Секторен подкомитет за наблюдение на сектор "Транспорт" по Програма ФАР;

7. Докладва за напредъка на проектите на структурите и институциите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средствата от фондовете на Европейския съюз;

8. Изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и отговаря за ефикасността и коректността при управлението и изпълнението на мерките, заложени в Оперативна програма "Транспорт" и и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, като:

  • изгражда система, която да обединява надеждна финансова и статистическа информация за изпълнението на проектите и индикаторите за мониторинг и оценка;
  • изгражда система за управление и контрол, която да осигурява достатъчна одитна пътека. Дейността на дирекцията е предмет на одит от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", определена да изпълнява функциите на Одитен орган за програмите, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и функциите на независим одитен орган за оценка на съответствието на управляващите органи на програмите с критериите за определяне на управляващи и сертифициращи органи. Дейността на дирекцията е предмет на одит също и от службите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Сметната палата на Република България и другите упълномощени одитиращи органи. В тази връзка дирекцията предоставя за одит цялата изисквана документация, информация и коментари и осигурява изпълнението на препоръките на одитиращите институции;
  • управлява Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., като отговаря за изпълнението на одобрените правила и процедури за подбор на проекти; упражнява наблюдение и контрол върху проектите и бенефициентите в рамките на Оперативна програма "Транспорт" и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“; отговаря за финансовото управление; гарантира допустимостта на разходите; управлява риска за изпълнение на целите на програмата и осигурява превенция и администриране на нередности;
  • изготвя и след одобрението на Комитета за наблюдение изпраща до Европейската комисия годишните и заключителните доклади за изпълнението на Оперативна програма "Транспорт" и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“;

9. Извършва необходимите действия по Закона за държавната собственост във връзка с подготвянето на документите и проектите на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди, като си взаимодейства с другите дирекции в министерството;

10. Координира изпълнението на ангажиментите от страна на министъра, произтичащи от Постановление № 202 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от Европейския съюз (ДВ, бр. 67 от 2009 г.);

11. Съгласува методиката за управление на проекти в областта на информационните технологии, съобщенията и електронното управление и осъществява контрол върху изпълнението.

Дирекцията осъществява дейностите по предварителен контрол по програма ИСПА/(КФ 1164/94), като:

1.извършва предварителен контрол на процесите на договаряне и разплащане за гарантиране на съответствието им с процедурите и нормативните изисквания на Европейската комисия и на Република България в тази област;

2.извършва качествен контрол на тръжните досиета в процеса на договаряне;

3.извършва качествен контрол относно съдържанието и вида на техническите задания и техническите спецификации, който да осигури постигане на целите, заложени в съответния финансов меморандум.

Дирекцията осъществява функции по програмиране, координация и контрол на дейностите, свързани с изпълнението на транспортни инфраструктурни проекти, съфинансирани по линия на TEN - T на Европейския съюз.