Вие сте тук

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.)

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.)

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.) („Хоризонт 2020“) е създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета и е с бюджет от почти 80 млрд. евро за седемгодишния период.

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ се концентрира върху три основни приоритета: високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства. Целта е да се гарантира, че Европа създава наука от световна класа и технологии, които са двигател на икономическия растеж.

o          Високи постижения в научната област

Този приоритет е насочен към по-нататъшно повишаване на нивото на европейската научна база и ще осигури постоянен поток от научни изследвания на световно равнище, гарантиращи дългосрочната конкурентоспособност на Европа. Той ще подкрепи най-добрите идеи и развитието на таланти в Европа, ще предостави на изследователите достъп до първокласна научноизследователска инфраструктура и ще превърне Европа в притегателен център за най-добрите изследователи от цял свят.

o          Водещи позиции в промишлеността

Този приоритет има за цел превръщането на Европа в по-привлекателно място за инвестиции и иновации. Това ще осигури значителни инвестиции в ключови промишлени технологии, ще увеличи потенциала за растеж на европейските фирми, като им предоставя подходящи нива на финансиране, и ще спомогне иновативните МСП да се разраснат във  водещи компании от световен мащаб.

o          Обществени предизвикателства

Тази част пряко отговаря на политическите приоритети и предизвикателствата към обществото, установени в стратегията „Европа 2020“, и е насочена към важните проблеми, пред които са изправени гражданите в Европа и в други части на света.

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са ключов компонент и в трите приоритета на програма „Хоризонт 2020”. ИКТ подкрепят иновациите и конкурентоспособността в широкия обхват на публичните и частни пазари и сектори и правят възможен научния прогрес във всички дисциплини. ИКТ са от първа необходимост и за справяне с ключовите социални предизвикателства.

Рамковата програма „Хоризонт 2020“ е с опростени правила и процедури за участие, определени в Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. Програмата е отворена за всички – могат да участват юридически лица от държавите членки или асоциирани към „Хоризонт 2020“ държави. Участва се на базата на покани за представяне на предложения за проекти, които предварително са дефинирани в работните програми.

Типовете дейности, които се финансират са:

  • Дейности за научни изследвания и иновации  (Research and Innovation Actions)

Целта е създаване на нови знания и/или изследване на приложението на нови или подобрени технологии, продукти, процеси, услуги или решения. Финансирането е до 100 %. Консорциумът трябва да се състои минимум от три независими юридически лица от три различни държави членки или асоциирани към „Хоризонт 2020“ държави.

  • Иновационни дейности (Innovation Actions)

Това са основно дейности, пряко предназначени за изготвяне на планове или проекти за нови или подобрени продукти, процеси или услуги. За тази цел те могат да включват изготвяне на прототипи, изпитания, демонстрации, пилотни проекти за внедряване, мащабно валидиране на продукти и услуги и въвеждане на пазара. Финансирането е до 70 % (с изключение на сдружения с идеална цел – до 100 %). Консорциумът трябва да се състои минимум от три независими юридически лица от три различни държави членки или асоциирани към „Хоризонт 2020“ държави.

  • Координационни и спомагателни дейности (Coordination and Support Actions)

Това са основно съпътстващи мерки (стандартизация, разпространение на резултати, повишаване на осведомеността, комуникация, обмяна на опит и проучвания). Финансирането е до 100 %. Може да участва и само едно юридическо лице от държава членка или асоциирана държава.

  • „Бърз път към иновации“ (Fast Track to Innovation)

Стимулира инвестициите от частния сектор в научните изследвания и иновациите

Финансират се иновационни дейности, които са близо до внедряване на пазара. Финансирането е до 70 %. Консорциумът трябва да се състои максимум от 5 юридически лица от различни държави членки или асоциирани към „Хоризонт 2020“ държави, задължително е участие на индустрията.

  • Инструмент за МСП (SMEINST)

Могат да участват само малки и средни предприятия (МСП). Има три фази:

Фаза 1 – Пред-проектно проучване (Feasibility study) за проверка на технологичната/практическа, както и икономическа стабилност на иновативната идея/концепция. Финансирането е в размер на 50 000 евро, а продължителността на проекта е 6 месеца. Кандидатства се с първоначален бизнес план. Като резултат от изпълнението на проекта се очаква да се разработи подробен бизнес план.

 Фаза 2 –  иновативни дейности като демонстрации, тестване, прототипи, пилотно внедряване и довеждане на иновативната идея до индустриална готовност и представяне на пазара. Финансирането е до 70 %. Само по изключение,  където научните изследвания са силно застъпени финансирането е  до 100 %. Продължителността на проектите е от12 до 24 месеца.

Фаза 3 – подкрепа за представянето на пазара и експлоатацията. Няма директно финансиране, но МСП може да се възползват от непряката подкрепа по Хоризонт 2020 (достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки). През тази фаза се предоставя менторство и обучение.

Допълнителна информация:

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0104.01.BUL&toc=OJ:L:2013:347:TOC

Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32013R1290

Официална страница на „Хоризонт 2020“:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/