Вие сте тук

Публични консултации по Механизма за свързване на Европа (МСЕ)

03.02.2017

Европейската комисия стартира публични консултации като част от междинната оценка на Механизма за свързване на Европа (МСЕ)

Механизмът за свързване на Европа е създаден в подкрепа на растежа, конкурентоспособността, създаването на нови работни места и социалното включване в ЕС. Програмата финансира подготовката  и изпълнението на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите транспорт, телекомуникации и енергетика, които са насочени към развитието и изграждането на нови инфраструктури и услуги или към модернизиране на вече съществуващите в трите сектора.

Основните цели на междинната оценка са да се отчете напредъкът в постигането на целите на програмата, ефективността на използването на нейните ресурси и  Европейската добавена стойност, която създава. Оценката ще се фокусира също върху възможностите за опростяване на правилата на програмата, съгласуваността на мерките, значението и приноса на всички цели за постигане на приоритетите на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и тяхното въздействие върху икономическото, социалното и териториалното сближаване.

Повече информация и възможност за участие в консултацията можете да намерите тук.