Вие сте тук

Въпроси и отговори за ЕИТ и WiFi4EU

Въпроси и отговори за ЕИТ и WiFi4EU

Често задавани въпроси за Единната информационна точка (ЕИТ)

1. Какво представлява Единната информационна точка (ЕИТ)?

ЕИТ ще бъде ГИС базирана електронна платформа, осигуряваща достъп до информация за съществуваща физическа инфраструктура, подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи, както и планирани и текущи дейности по строителство.

2. Какво налага създаването на ЕИТ?

Тя се създава в изпълнение на изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Нейният фокус е ефективното планиране на разполагането на тези мрежи, използването на съществуващите инфраструктури и координирането на строежите, за да се намалят инвестиционните разходи.

3. Кога и как ще бъде създадена ЕИТ?

От април 2017 г. МТИТС изпълнява проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по ОПДУ.

ЕИТ ще предоставя система от базови слоеве, които могат да бъдат използвани от всички заинтересовани – администрация, бизнес и граждани, съобразно изискванията на INSPIRE и Закона за достъп до пространствените данни.

4. Цел на ЕИТ?

ЕИТ ще обедини и систематизира информацията относно процедурите и нормативните актове, регламентиращи разполагането и поддържането на инфраструктура, включително органите, компетентни да издават актове в областта и съответните им такси. Ще бъде гарантиран достъп до всички налични образци на документи за получаване на разрешения и др. актове, свързани с изграждането на инфраструктура. Ще се осигурят условия за попълване и подаване по електронен път на заявления и документи, необходими за разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и за получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи.

5. Кой предоставя информация на ЕИТ?

Във връзка с разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и на Проекта на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (внесен в Народното събрание на 28 юли 2017 г.), информацията на ЕИТ ще се поддържа актуална от държавните органи – съгласно тяхната компетентност, мрежовите оператори и др., които разполагат с информация за инфраструктура и предоставят достъп до нея, чрез ЕИТ.

6. Къде може да намерите качена информация на сайта на МТИТС относно проведения информационен ден за Единната информационна точка (ЕИТ)?

Повече информация за проведения информационен ден, както и презентациите от събитието може да намерите на посочения адрес:

https://www.mtitc.government.bg/bg/informacionni-tehnologii/aktualno-v-it/eksperti-na-mtits-predstaviha-proekt-izgrazhdane-na-gis-bazirana-elektronna-platforma-edinna-informacionna-tochka-i-iniciativata-na-ek-wifi4eu

7. Публична ли ще бъде информацията, предоставена на ЕИТ от мрежовите оператори за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи?

Не. Достъпът до горепосочената информация се осъществява по електронен път чрез информационния портал на ЕИТ при предварително оповестени пропорционални, недискриминационни и прозрачни условия. Условията и редът за предоставяне на достъп до информацията, както и форматите на данните се определят с наредба на Министерски съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

8. Какво включва минималната информация за съществуваща физическа инфраструктура?

Минималната информация включва местоположение и/или трасе на съществуващата физическа инфраструктура; вид на физическата инфраструктура и начин на ползване; наименование, адрес, адрес на електронна поща и телефон за контакт с мрежовия оператор, който стопанисва (управлява) физическата инфраструктура.

Достъпът до минимална информация се осигурява чрез ЕИТ в електронен формат.

9. ЕИТ може ли да извлича информация от Публичния регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)?

В предоставената информация в горепосочения регистър липсват данни от предвидените за събиране според проекта на Закона за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

 

 

 

Често задавани въпроси за инициативата WiFi4EU

Европейските граждани скоро ще се възползват от инициативата WiFi4EU за изграждането на безплатен обществен безжичен достъп до интернет в целия ЕС — на площади, в паркове, градски зали, библиотеки и други обществени места.

В средата на месец март 2018 г. ще бъде пусната онлайн платформата за кандидатстване. За първия конкурс допустими кандидати са общините и асоциациите от общини. За България е прието разделението на 265 общини. След отваряне на платформата общинските администрации ще имат възможност в рамките на 6-8 седмици да попълнят своя формуляр за кандидатстване по първия конкурс по инициативата WiFi4EU. Възможност за регистрация ще имат и инсталационни компании. В рамките на първия конкурс Европейската комисия ще раздаде първите 1000 ваучера за населени места в целия ЕС.

На първия етап - подаване на заявления, не се изисква общините да имат подготвено проектно предложение за изграждане на бъдещите безжични мрежи. Във формуляра за кандидатстване ще се попълва само обща информация за общината – като наименование, адрес, лице за контакт, брой жители и т.н. Очаква се формулярът да е максимално опростен и да се попълва на всички официални езици в ЕС. Европейската комисия ще извърши своята селекция на база времето на подаване на формулярите за участие, отчитайки географския принцип. За всяка страна членка се предвижда да бъдат финансирани минимум 15 общини.

За да се гарантира своевременно получаване на актуална информация по инициативата от общитите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията дава възможност за определяне на лице за контакт от съответната община с данни за служител, длъжност, електронна поща и телефон.  Данните могат да се изпращат на г-жа Христина Добрева - hdobreva@mtitc.governmet.bg, тел. 029409283.

Работната програма 2017 за сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа е актуализирана и достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c_2017_7732_f1_annex_en_v4_p1_954895.pdf.

На 1 ноември 2017 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикуван Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности.

Регламент (ЕС) 2017/1953 BG Регламент (ЕС) 2017/1953 EN

На 9.10. 2017 г. инициативата беше одобрена от Съвета на ЕС.

На 12 септември 2017 г. Европейският парламент одобри разпространението на безплатен безжичен интернет на хиляди обществени места. Резолюцията беше приета с 582 гласа "за" срещу 98 "против", 9 "въздържал се".

На 29 май 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо съгласие относно инициативата WiFi4EU и нейното финансиране. То предвижда трите институции да работят заедно за осигуряването на финансиране в размер на 120 млн. евро за изграждането на безжични горещи точки в 6000 до 8000 общини из целия ЕС до 2020 г.

1. Кой ще има полза от WiFi4EU?

Финансирането по WiFi4EU ще се отпуска, отчитайки географския баланс, така че високоскоростните връзки да са от полза, както за жителите на отделните населени места в ЕС, така и за техните посетители. Според оценките до 2020 г. от схемата WiFi4EU ще се възползват между 6000 и 8000 местни общности. Инициативата WiFi4EU е предназначена за граждани и посетители на ЕС, които ще имат безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места, като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки или здравни центрове на територията на Съюза. Wi-Fi точките за достъп могат да бъдат инсталирани от общината и дружеството за инсталиране на WiFi, като се използва ваучер от ЕС.

2. Кой може да кандидатства?

Схемата WiFi4EU ще бъде отворена за организации от обществения сектор, като общини, обществени библиотеки, болници и т.н.

В схемата WiFi4EU ще могат да участват органи от публичния сектор на държавите от ЕС и участващите страни от ЕИП — Норвегия и Исландия. В първия конкурс ще могат да кандидатстват само общини (или еквивалентни местни администрации) и асоциации, състоящи се от общини. Списъкът на допустимите кандидати е договорен с всяка една от страните членки и ще бъде предоставен за справка на общините или асоциациите, за да проверяват дали отговарят на условията за регистрация / кандидатстване. Асоциации, състоящи се от общини, могат да регистрират няколко общини, но ще трябва да изпратят поотделно окончателната кандидатура на всяка община, включена в тяхната регистрация. Всеки ваучер се предоставя на отделна община в качеството на бенефициер. Всяка община има право само на един ваучер за целия период на инициативата. Поради това общини, избрани да получат ваучери в рамките на даден конкурс, не могат да кандидатстват за следващи покани, докато общини, които са кандидатствали и не са получили ваучер, могат да опитат отново, ако има следващ конкурс.

Местата, на които ще бъдат изградени горещи точки в рамките на инициативата зависят от бенефициерите (например местните власти). Това могат да бъдат железопътни гари, паркове, библиотеки или всякакви други обществени места.

Освен това инициативата е отворена и за съществуващите обществени мрежи — ако желаят, местните власти могат да обединят своите мрежи с тази на WiFi4EU. Това ще осигури на съществуващите обществени мрежи единна система за удостоверяване на разпознаването на крайните потребители, които, след първото си свързване, ще могат да се свързват автоматично към същата гореща точка или към всяка друга гореща точка WiFi4EU в Европа.

3. Как може да кандидатства дадена община?

Първо, има специален портал (достъпен на всички езици на ЕС), където общините могат да се регистрират преди отварянето на конкурса, като попълнят обикновен формуляр за регистрация. За регистрирането на община е необходим профил в EU login.

Порталът WiFi4EU също така ще дава възможност на доставчиците да се регистрират и да посочат къде (тоест в кои държави и региони) могат да предоставят услугите си, така че бенефициерите да могат да използват съставения списък за целите на своите обществени поръчки.

Второ, общините трябва да кандидатстват (чрез натискане на бутона „Подай“.), след като конкурсът е отворен.

4. Каква информация ще бъде необходима за регистрацията преди отварянето на конкурса?

Общините ще могат да се регистрират направо на портала, като предоставят основна информация за себе си. Те ще трябва да предоставят и координати за връзка със свой представител.

Процесът на регистрация ще бъде опростен, така че всички общини да могат да кандидатстват на избрания от тях език без необходимост от посредник.

От общините НЯМА да се изисква да включват технически проект или документация за Wi-Fi мрежата, която ще бъде инсталирана. Те също така НЯМА да имат нужда от предварителна оценка на разходите от доставчик, за да могат да кандидатстват за ваучер.

5. Кога ще започне регистрацията?

Порталът за регистрация ще бъде отворен през март. Регистрацията ще продължи 6—8 седмици, за да могат общините да разполагат с достатъчно време за регистрация преди отправянето на конкурса.

6. Кога може да се кандидатства за ваучер?

След като конкурсът бъде отворен, регистрираните общини ще могат да изпратят кандидатура си за ваучер на същия портал. Това ще става с натискане на бутона „Подай“.

Датата на конкурса ще бъде обявена при отварянето на портала за регистрация, където ще има часовник, отброяващ оставащото време.

7. Как ще бъдат избирани получателите на ваучери?

Общините ще бъдат избирани по реда на подаване на кандидатурите (въз основа на датата и часа на изпращането на техните кандидатури, а НЕ на регистрацията им). В рамките на първия конкурс ще бъдат раздадени минимум 15 ваучера за всяка държава. Броят на ваучерите за всяка държава не може да надхвърля 8 % от бюджета на първия конкурс.

8. Каква е стойността на един ваучер?

Стойността на един ваучер е 15 000 евро.

9. Получих ваучер. Какво следва оттук нататък?

Бенефициерът трябва да осигури завършване на инсталирането и пускане в експлоатация на Wi-Fi точката за достъп в срок от година и половина след получаване на ваучера по схемата WiFi4EU. В рамките на този период бенефициерът може да конкретизира проекта си и да избере дружество за инсталиране на Wi-Fi, което да завърши инсталирането.

Всеки бенефициер ще сключи договор с доставчик/доставчици по свой избор за инсталиране на безжичното оборудване (в съответствие с правилата за обществените поръчки). Комисията няма да се намесва в договорните отношения на бенефициерите с техните доставчици. Доставчиците могат да се регистрират на портала по всяко време, но трябва да го направят най-късно, когато даден бенефициер е сключил договор с тях като доставчик.

Бенефициерите ще изберат центровете на обществения живот, където ще бъдат инсталирани WiFi4EU точките за достъп. Те ще бъдат инсталирани в райони, където не се предлага безплатна безжична връзка.

Бенефициерите също така ще бъдат свободни да избират интернет доставчика си, като не е задължително той да бъде същият като доставчика на Wi-Fi/дружеството за инсталиране на WiFi. С абонамента за високоскоростна широколентова връзка трябва да се осигурява висококачествен интернет на потребителите. Бенефициерът трябва да сключи договор за такъв абонамент за срок от поне 3 години.

10. Какво ще се финансира с ваучера от ЕС?

ЕС ще финансира разходите за оборудване и инсталиране на точките за достъп до безжичен интернет, а бенефициерите ще плащат за осигуряването на интернет връзка (абонамент за интернет), поддръжката и експлоатацията на оборудването за период от поне 3 години.

Всички разходи във връзка с тръжната процедура (включително изготвянето на параметрите за оценка) не се покриват от ваучера. Всички разходи във връзка с изграждането на мрежата за пренос на интернет не се покриват от ваучера. Всички разходи за допълнително оборудване, което не е свързано специално с Wi-Fi точките за достъп (станции за зареждане, улично оборудване и пр.), не се покриват от ваучера.

11. Как се осребрява ваучерът?

За да се гарантира правилното осребряване на ваучера, доставчикът ще трябва да се регистрира на портала WiFi4EU и да предостави информация за себе си (лице за контакти, координати за връзка, географски обхват на дейностите и данни за банковата сметка).

Както доставчикът, така и бенефициерът ще трябва да потвърдят, че местната мрежа е инсталирана и функционира. След като чрез проверка се установи, че местната мрежа работи (дистанционен мониторинг), плащането ще бъде задействано.

След това доставчикът ще може да получи паричната стойност на ваучера от Европейската комисия, а сумите, които не са покрити от ваучера или надвишават неговата стойност, ще бъде заплатени от бенефициера.

12. Една община е получила ваучер. Какви са нейните отговорности?

Wi-Fi точката за достъп трябва да бъде инсталирана, като се използва ваучерът. Общините или други обществени органи са отговорни за финансирането на абонамента за интернет и поддръжката на оборудването, за да се предлага безплатен и висококачествен безжичен достъп до интернет за всички граждани и посетители за период от поне 3 години.

Бенефициерите трябва да използват общата визуална идентичност, която ще бъде предоставена от Комисията, и да публикуват връзки към съответните онлайн инструменти.

13. Може ли разходите за проекта да надхвърлят осигуреното с ваучера финансиране?

Бенефициерите могат да използват ваучера по схемата WiFi4EU за частично финансиране на проекти с по-висока стойност. В такъв случай въпросът за всички разходи за оборудване и инсталиране, които надвишават стойността на ваучера, ще бъде уреден в договора между доставчика и бенефициера.

14. Какъв е бюджетът на WiFi4EU?

Съгласно с предложението на Европейската комисия от миналата година общият бюджет възлиза на 120 милиона евро. Той бе одобрен и от трите институции, при условие че бъдат завършени преговорите по Многогодишната финансова рамка и бюджетната процедура.

15. Откъде ще дойдат тези средства?

Финансирането ще се осигури по „Механизма за свързване на Европа“ (МСЕ — раздел „Телекомуникации“).

При преразглеждането на Многогодишната финансова рамка се очаква инициативата Wifi4EU да бъде допълнително подкрепена с 25—50 милиона евро освен средствата по МСЕ.

Източник: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-questions-and-...

16. На какъв език ще се попълва формуляра за кандидатстване от общините?

Порталът ще работи на всички официални езици на ЕС. След пускането на портала в средата на март 2018 г. ще стане ясно дали самият формуляр за кандидатстване ще е достъпен и на български език.

17. Къде може да намерите качена информация на сайта на МТИТС относно проведения информационен ден през август 2017 г. за инициативата WiFi4EU?

Повече информация за проведения информационен ден, както и презентациите от събитието може да намерите на посочения адрес:

https://www.mtitc.government.bg/bg/informacionni-tehnologii/aktualno-v-it/eksperti-na-mtits-predstaviha-proekt-izgrazhdane-na-gis-bazirana-elektronna-platforma-edinna-informacionna-tochka-i-iniciativata-na-ek-wifi4eu

Ако имате въпроси за ЕИТ и WiFi4EU, може да я изпратите чрез електронната форма