Вие сте тук

Въпроси и отговори за ЕИТ и WiFi4EU

Въпроси и отговори за ЕИТ и WiFi4EU

Често задавани въпроси за Единната информационна точка (ЕИТ)

1. Какво представлява Единната информационна точка (ЕИТ)?

ЕИТ ще бъде ГИС базирана електронна платформа, осигуряваща достъп до информация за съществуваща физическа инфраструктура, подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи, както и планирани и текущи дейности по строителство.

2. Какво налага създаването на ЕИТ?

Тя се създава в изпълнение на изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Нейният фокус е ефективното планиране на разполагането на тези мрежи, използването на съществуващите инфраструктури и координирането на строежите, за да се намалят инвестиционните разходи.

3. Кога и как ще бъде създадена ЕИТ?

От април 2017 г. МТИТС изпълнява проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по ОПДУ.

ЕИТ ще предоставя система от базови слоеве, които могат да бъдат използвани от всички заинтересовани – администрация, бизнес и граждани, съобразно изискванията на INSPIRE и Закона за достъп до пространствените данни.

4. Цел на ЕИТ?

ЕИТ ще обедини и систематизира информацията относно процедурите и нормативните актове, регламентиращи разполагането и поддържането на инфраструктура, включително органите, компетентни да издават актове в областта и съответните им такси. Ще бъде гарантиран достъп до всички налични образци на документи за получаване на разрешения и др. актове, свързани с изграждането на инфраструктура. Ще се осигурят условия за попълване и подаване по електронен път на заявления и документи, необходими за разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и за получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи.

5. Кой предоставя информация на ЕИТ?

Във връзка с разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и на Проекта на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (внесен в Народното събрание на 28 юли 2017 г.), информацията на ЕИТ ще се поддържа актуална от държавните органи – съгласно тяхната компетентност, мрежовите оператори и др., които разполагат с информация за инфраструктура и предоставят достъп до нея, чрез ЕИТ.

6. Къде може да намерите качена информация на сайта на МТИТС относно проведения информационен ден за Единната информационна точка (ЕИТ)?

Повече информация за проведения информационен ден, както и презентациите от събитието може да намерите на посочения адрес:

https://www.mtitc.government.bg/bg/informacionni-tehnologii/aktualno-v-it/eksperti-na-mtits-predstaviha-proekt-izgrazhdane-na-gis-bazirana-elektronna-platforma-edinna-informacionna-tochka-i-iniciativata-na-ek-wifi4eu

7. Публична ли ще бъде информацията, предоставена на ЕИТ от мрежовите оператори за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи?

Не. Достъпът до горепосочената информация се осъществява по електронен път чрез информационния портал на ЕИТ при предварително оповестени пропорционални, недискриминационни и прозрачни условия. Условията и редът за предоставяне на достъп до информацията, както и форматите на данните се определят с наредба на Министерски съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

8. Какво включва минималната информация за съществуваща физическа инфраструктура?

Минималната информация включва местоположение и/или трасе на съществуващата физическа инфраструктура; вид на физическата инфраструктура и начин на ползване; наименование, адрес, адрес на електронна поща и телефон за контакт с мрежовия оператор, който стопанисва (управлява) физическата инфраструктура.

Достъпът до минимална информация се осигурява чрез ЕИТ в електронен формат.

9. ЕИТ може ли да извлича информация от Публичния регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)?

В предоставената информация в горепосочения регистър липсват данни от предвидените за събиране според проекта на Закона за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

 

 

 

Често задавани въпроси за инициативата WiFi4EU

Европейските граждани скоро ще се възползват от инициативата WiFi4EU за изграждането на безплатен обществен безжичен достъп до интернет в целия ЕС — на площади, в паркове, градски зали, библиотеки и други обществени места.

На 1 ноември 2017 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикуван Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности. До края на ноември се очаква да бъде актуализирана Работна програма 2017 за сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. През декември се очаква да бъде пусната онлайн платформата за кандидатстване и в началото на 2018 г. да бъде обявен първият конкурс по инициативата WiFi4EU.

Регламент (ЕС) 2017/1953 BG Регламент (ЕС) 2017/1953 EN

На 9.10. 2017 г. инициативата беше одобрена от Съвета на ЕС.

На 12 септември 2017 г. Европейският парламент одобри разпространението на безплатен безжичен интернет на хиляди обществени места. Резолюцията беше приета с 582 гласа "за" срещу 98 "против", 9 "въздържал се".

На 29 май 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо съгласие относно инициативата WiFi4EU и нейното финансиране. То предвижда трите институции да работят заедно за осигуряването на финансиране в размер на 120 млн. евро за изграждането на безжични горещи точки в 6000 до 8000 общини из целия ЕС до 2020 г.

1. Кой ще има полза от WiFi4EU?

Финансирането по WiFi4EU ще се отпуска, отчитайки географския баланс, така че високоскоростните връзки да са от полза както за жителите на отделните населени места в ЕС, така и за техните посетители. Според оценките до 2020 г. от схемата WiFi4EU ще се възползват между 6000 и 8000 местни общности.

2. Кой може да кандидатства?

Схемата WiFi4EU ще бъде отворена за организации от обществения сектор, като общини, обществени библиотеки, болници и т.н. В първия конкурс ще могат да участват само общините като бенефициери, а в следващите ще могат да се включат и други органи от публичния сектор.

Всяка държава членка ще разполага с определен брой ваучери. Подробностите все още не са уточнени, но по тях ще бъде взето решение заедно с държавите членки.

Местата, на които ще бъдат изградени горещи точки в рамките на инициативата зависят от бенефициерите (например местните власти). Това могат да бъдат железопътни гари, паркове, библиотеки или всякакви други обществени места.

Освен това инициативата е отворена и за съществуващите обществени мрежи — ако желаят, местните власти могат да обединят своите мрежи с тази на WiFi4EU. Това ще осигури на съществуващите обществени мрежи единна система за удостоверяване на разпознаването на крайните потребители, които, след първото си свързване, ще могат да се свързват автоматично към същата гореща точка или към всяка друга гореща точка WiFi4EU в Европа.

3. Кога ще бъде публикувана първата покана за представяне на проекти?

Очаква се Комисията ще да завърши всички необходими административни стъпки: изменение на работната програма на „Механизма за свързване на Европа“ (към момента е на съгласуване в Секторния комитет, като държавите членки могат да правят коментари по работната програма до 17 ноември 2017 г.), по който се финансира инициативата, пускането на уебсайта на кандидатите и др.

В зависимост от графика на тези необходими мерки, първата покана може да бъде отправена към края на годината или в началото на 2018 г.

4. Има ли специфични предписания за проектите?

Обществените институции, които кандидатстват по схемата следва да предложат за оборудване зони, в които не съществуват подобни оферти за безплатен безжичен интернет.

Бенефициерите ще се ангажират да предоставят безплатна и висококачествена безжична връзка на своите граждани и посетители в продължение на най-малко 3 години.

5. Как да кандидатствате за участие в WiFi4EU?

Кандидатите ще разполагат със специална платформа в интернет. Проектите ще се избират по реда на подаване като същевременно се гарантира, че всички държави членки ще се възползват от схемата.

6. Какво ще финансира ЕС?

ЕС ще финансира разходите за оборудване и изграждане на горещи точки за безжична връзка (точки за достъп до интернет), докато бенефициерите (например общини или други местни обществени институции) ще заплащат за връзката (чрез абонамент за интернет) и за поддръжката на оборудването.

7. Какъв е бюджетът на WiFi4EU?

Съгласно с предложението на Европейската комисия от миналата година общият бюджет възлиза на 120 милиона евро. Той бе одобрен и от трите институции, при условие че бъдат завършени преговорите по Многогодишната финансова рамка и бюджетната процедура.

8. Откъде ще дойдат тези средства?

Финансирането ще се осигури по „Механизма за свързване на Европа“ (МСЕ — раздел „Телекомуникации“).

При преразглеждането на Многогодишната финансова рамка се очаква инициативата Wifi4EU да бъде допълнително подкрепена с 25—50 милиона евро освен средствата по МСЕ.

9. Какво ще е участието на операторите?

Всеки бенефициер (например община или друга местна обществена институция) ще сключва договор с телекомуникационен оператор по свой избор, който ще гарантира изграждането и функционирането на безжичната интернет връзка за период от най-малко 3 години.

Източник: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1536_bg.htm

10. На какъв език ще се попълва формуляра за кандидатстване от общините?

Порталът ще работи на всички официални езици на ЕС. След пускането на портала през декември или януари 2017 г. ще стане ясно дали самият формуляр за кандидатстване ще е достъпен и на български език.

11. Къде може да намерите качена информация на сайта на МТИТС относно проведения информационен ден за инициативата WiFi4EU?

Повече информация за проведения информационен ден, както и презентациите от събитието може да намерите на посочения адрес:

https://www.mtitc.government.bg/bg/informacionni-tehnologii/aktualno-v-i...

Ако имате въпроси за ЕИТ и WiFi4EU, може да я изпратите чрез електронната форма