Вие сте тук

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

36

- от граждани на Република България:

11

- от журналисти:

9

- от фирми:

6

- от НПО:

10

Общ брой на решенията за:

32

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

18

- предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

3

- препращане на заявлението по компетентност:

11

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

2

- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение, както и исканата от заявителя информация не носи белезите на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществената информация

-

- други:

2

Общ брой на заявления без решение:

2

- оттеглено от заявителя:

1

- оставено без уважение:

1