Вие сте тук

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

 

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

26

- от граждани на Република България:

15

- от журналисти:

7

- от фирми:

-

- от НПО:

4

Общ брой на решенията за:

 

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

15

- предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

2

- препращане на заявлението по компетентност:

7

- мълчалив отказ (По аналогичен въпрос на заявителя е отговорено през 2019 г.):

1

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

1

- Причина: Kасае се за служебна обществена информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и няма самостоятелно значение (чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ)

1

- други:

-