Вие сте тук

Отчет за постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване за 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване за 2020 г.

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация

1

- от граждани на Република България:

-

- от журналисти:

-

- от фирми:

1

- от НПО:

-

- от политически партии-

Общ брой на решенията за:

 

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

1

- предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

-

- препращане на заявлението по компетентност:

-

- отказ

-

- мълчалив отказ:-
- в процедура с течащ срок:-

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

 

- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение, както и исканата от заявителя информация не носи белезите на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществената информация

-

- други:

-