Вие сте тук

Справочна информация относно осъществяване на правото на достъп до обществена информация и правото на повторно ползване на информация от обществения сектор

Справочна информация относно осъществяване на правото на достъп до обществена информация и правото на повторно ползване на информация от обществения сектор

Право на достъп до обществена информация и право на повторно ползване на информация от обществения сектор има всяко физическо лице – български гражданин, чужденец и лице без гражданство, както и юридическите лица.

1) Достъп до обществена информация и информация за повторно използване се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

2) Можете да подадете заявление:

(1) по пощата на адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9;

(2) в Центъра за информация и административно обслужване на гражданите (ЦАО) на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на адрес гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 (вход за граждани от ул."Гурко").

При поискване от заявителя, служителят от приемната ще ви предостави за попълване формуляр на заявление.

В Центъра за информация и административно обслужване на гражданите можете да извършите преглед на вече предоставената Ви информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1  от  Закона  за  достъп  до  обществена  информация, ако в заявлението сте посочили, че това е предпочитаната от Вас форма на предоставяне на достъп.

Работното време на Центъра за информация и административно обслужване на гражданите е всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч.,

телефони: 02/9409 771, 02/9409 640, 02/9409 542

(3) на официалния факс – (02) 988-50-94;

(4) по електронен път на адреси: mail@mtitc.government.bg, а ако сте подписали заявлението с електронен подпис – на адрес emtc@mtitc.government.bgЗа подаването на заявление по електронен път не се изисква подписването му с електронен подпис.

Ако заявлението е за повторно използване, можете да го подадете на адрес: opendata@mtitc.government.bg, а ако сте подписали заявлението с електронен подпис – на адрес emtc@mtitc.government.bg

3) Образци на заявление можете да намерите тук:

образец на заявление за достъп до обществена информация;

образец на заявление за предоставяне на информация за повторно използване.

или да получите от служителя в Центъра за информация и административно обслужване на гражданите.

4) Вашето заявление ще бъде разгледано в съответствие с правилата и в сроковете по Закона за достъп до обществена информация.

Информация за вътрешния ред за разглеждане на заявленията можете да получите, като се запознаете с публикуваните тук вътрешни правила:

-  Вътрешни правила за достъп до обществена информация;

-  Вътрешни правила за предоставяне на информация за повторно използване

5) За предоставянето на информацията следва да заплатите такса, чийто размер се определя:

За достъп до обществена информация предоставяна на хартиен или друг материален носител – в размер, определен със Заповед № ЗМФ-1472 от 2011 г. на министъра на финансите ;

- За предоставянето на информация за повторно използване – безплатно или съгласно тарифа на Министерския съвет.

6) Информацията за повторно използване се предоставя при стандартните условия, определени в наредба на Министерския съвет. Ако в информацията, която получавате, или в акта, с който ви се предоставя не са посочени условия, можете да използвате информацията свободно.

7) С Отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор,  можете да се запознаете за: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.

8) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще публикува в интернет страницата си всички актове и данни, посочени в чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация и други специални закони в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в сроковете, установени в съответния закон.

9) На основание чл. 60б, т. 1 и 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция „Морска администрация“ води следните публични регистри: (1) регистър на свидетелства за правоспособност на радиооператорите от Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна радиослужба и морската подвижна-спътникова радиослужба, на оператори на радиостанции на плавателни съдове по вътрешните водни пътища и разрешения за използване на радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти и (2) регистър на предоставените за ползване разпределените опознавателни знаци за идентифициране на радиостанциите на плаващи обекти и съгласно изискванията на Международния съюз по далекосъобщения. Достъп до информацията в двата регистъра може да получите като подадете заявление до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията или съответно до Изпълнителна агенция „Морска администрация“.