Вие сте тук

Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал.1, т.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, част II: Интереси

Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал.1, т.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, част II: Интереси

Дружества

Холдинг БДЖ ЕАД

Летище София ЕАД

Летище Пловдив ЕАД

Летище Горна Оряховица ЕООД

Български морски квалификационен център ЕАД

Пристанище Варна ЕАД

Пристанище Бургас ЕАД

Пристанищен комплекс Русе ЕАД

Пристанище Видин ЕООД

Български пощи ЕАД

Транспортен диагностично-консултативен център Бургас ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Варна

Съобщително строителство и възстановяване ЕАД

Транспортно строителство и възстановяване ЕАД

Информационно обслужване АД

Държавни предприятия

НК Железопътна инфраструктура

ДП Ръководство на въздушно движение

ДП Пристанищна инфраструктура

 

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона за 2019 г.

Георги Лазаров Данчев – управител на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД.

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона

Христо Алексиев - в качеството му на член на Управителния съвет на НК „Железопътна инфраструктура“ и член на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“ ЕАД;

Димитър Карбов - член  на Съвета на директорите на БМКЦ ЕАД – Варна

Румен Арабаджиев - член на Съвета на директорите на Пристанищен комплекс Русе ЕАД