Вие сте тук

Задължително докладване на авиационно събитие

Задължително докладване на авиационно събитие

За задължителното докладване на авиационни събития във връзка с безопасността на гражданското въздухоплаване са допустими две алтернативни средства:

1. Използване на интерфейса на интернет сайта Aviation Safety Reporting (активен 7/24/365): http://www.aviationreporting.eu/AviationReporting/ReportDetails.aspx?occsrc=2&countrycode=BG,

На сайта са предоставени и активизирани за използване online и offline форми за докладване на авиационни събития с интерактивно описание на всяко от полетата за попълване. Формите са утвърдени за използване от Европейската комисия и след попълване се изпращат автоматично на СЗРАС на е-мейл адрес BG_SIA@mtitc.government.bg, като на докладващия се изпращат копия от доклада във формати за документиране и последваща обработка на данните;

2. Попълване и изпращане на „Форма за докладване на авиационно събитие“ на СЗРАС на е-мейл адрес BG_SIA@mtitc.government.bg.

За целите на качествената обработка на данните в Националната база данни за авиационни събития и предвид предоставяните автоматично средства за доразработване и документиране на докладите се препоръчва да се използва интернет сайта Aviation Safety Reporting.

Събитията, включващи потенциално опасни или особено опасни обстоятелства, трябва незабавно да бъдат докладвани на Специализираното звено за разследване на авиационни събития.

Телефон за 24-часово докладване на авиационни събития: +359889601266

Телефон: +359886777998

Задължително докладване на авиационно събитие

Инструкция за попълване на Форма за докладване на авиационно събитие

Форма за докладване на авиационно събитие