Вие сте тук

Отворена е обществена консултация относно европейската стратегия за данните

09.03.2020

Европейската комисията стартира обществена консултация относно европейската стратегия за данните. Резултатите от това проучване ще бъдат включени в евентуални инициативи на Комисията относно достъпа до данни и повторното им използване през следващите месеци. Участието в консултацията става чрез попълване на въпросник.

Европа е в процес на преход към цифрови технологии, който променя нашите общества и икономики с безпрецедентна скорост. Данните са в основата на тази трансформация. Тя оказва въздействие върху всички икономически сектори и върху ежедневието на гражданите.

Целта на европейската стратегия за данните е създаването на единно европейско пространство на данни: Истински единен пазар за данни, при който личните, както и неличните данни, включително поверителните данни, са сигурни. Това ще улесни предприятията и публичните органи да имат достъп до почти неограничен обем висококачествени данни, за да се даде тласък на растежа и да се създаде стойност, като същевременно се намали въглеродният отпечатък на икономиката на ЕС.

За да изпълни тази задача, ЕС трябва да изгради своя единен пазар на данни със стабилна правна рамка по отношение на защитата на данните, свободата на предоставяне на услуги и на установяване, основните права, безопасността и сигурността в кибернетичното пространство. Това ще бъде допълнително стимулирано чрез голяма степен на взаимосвързаност при цифровите обществени услуги. Освен това ЕС има стабилна промишлена база и признат технологичен капацитет за изграждане на безопасни и надеждни комплексни продукти и услуги — от въздухоплаването до енергетиката, автомобилостроенето, медицинското оборудване и цифровите технологии.

Комисията предлага европейска стратегия за данните, която е от полза за обществото и за цялата европейска цифрова икономика. Тя поставя гражданина в центъра на икономиката, основана на данни, като същевременно гарантира, че европейските предприятия и публични органи могат да се възползват от данните, които генерират, като има и по-добър достъп до генерираните от други данни.

Препоръчително е желаещите да попълнят въпросника да се запознаят предварително със стратегията за данни. Тази обществена консултация ще спомогне за оформянето на бъдещата политическа програма за основаната на данни икономика на ЕС. Тя ще допринесе за евентуални инициативи на Комисията относно достъпа до данни и тяхното повторно използване.

Въпросникът е структуриран в два раздела. Целта на Раздел 1 е да събере мнения относно стратегията за данните като цяло. Раздел 2 е разделен на подраздели. Целта му е да събере информация относно три специфични аспекта, обявени в стратегията за данните:

  • Как механизмите и структурите за управление на данните могат най-добре да увеличат максимално социалните и икономическите ползи от използването на данни в ЕС;
  • Списък на ЕС с набори от данни с висока стойност, които Комисията трябва да изготви, съгласно наскоро приетата Директива относно отворените данни и информацията от обществения сектор;
  • Ролята на саморегулирането за прилагане на правилата за обработване на данни.

В зависимост от отговорите, въпросникът може да отнеме около 10 минути. Обществената консултация ще е отворена до края на работния ден на 31 май 2020 г.