Вие сте тук

Съобщение към крайните получатели на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

04.10.2021

Уважаеми дами и господа,

Към 04.10.2021 г. в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 някои дружества - крайни получатели на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ все още не са представили финален отчет за извършените от тях разходи.

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че крайният срок за представяне на финален отчет в ИСУН 2020 за получената безвъзмездна финансова помощ е 08.10.2021 г.

В случай, че в определения краен срок не бъде подаден финален отчет по процедурата, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване от дружеството - краен получател на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.