Вие сте тук

Международни организации

Международни институции, свързани с транспорта /организации, програми, инициативи/

INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM (ITF)
Международен Транспортен Форум (МТФ)
 

INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM (ITF)
Годишна среща (МТФ)
 

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE INLAND TRANSPORT COMMITTEE (UNECE TRANSPORT DIVISION)
Комитет по сухоземен транспорт на Икономическата комисия за Европа на ООН
 

ORGANISATION OF THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION (BSEC)
Организация на Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС)
 

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IМО)
Международна морска организация
 

DANUBE COMMISSION
Дунавска комисия
 

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO)
Международна организация по гражданска авиация
 

EUROPEAN CIVIL AVIATION CONFERENCE (ECAC)
Европейска конференция по гражданска авиация
 

INTERNATIONAL UNION OF RAILWAYS (UIC)
Международен съюз на железниците
 

INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU)
Международен съюз за автомобилен транспорт
 

INTERNATIONAL FEDERATION OF FREIGH FORWARDERS ASSOCIATIONS (FIATA)
Международна федерация на асоциациите на спедиторите
 

SOUTHEAST EUROPEAN COOPERATIVE INITIATIVE (SECI)
Инициатива за сътрудничество в Югоизточна Европа
 

TRANSPORT CORIDOR EUROPE-CAUCASUS-ASIA (TRACECA)
Транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА)
 

ORGANISATION FOR RAILWAY COOPERATION (OSJD)
Организация за сътрудничество на железниците - ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог)
 

INTERGOVERNMENTAL ORGANISATION FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (OTIF)
Междуправителствена организация за международни железопътни превози

 

Международни институции и програми, финансиращи проекти на транспортния отрасъл на Република България

Европейска инвестиционна банка (ЕIB)

Световната банка (World Bank)

Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD)

Европейската комисия (EC)
- Транспортни сектори
- Програми: MARCO POLO EXTRA  RTD Framework Programme 

Структурни фондове на ЕС

Organisation for railway cooperation (OSJD)

Кувейтски фонд за икономическо сътрудничество и развитие (Kuwait Fund)

Дружество за техническо сътрудничество (GTZ), Германия)

Германска кредитна институция за възстановяване (KfW)

Френска агенция за развитие (AFD)

Японски задграничен фонд за икономическо сътрудничество (JBIC)

Японска агенция за международно сътрудничество (JICA)